Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr IX/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień z podatków i opłat lokalnych na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18 i art. 19 pkt 1d ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682), art. 13e ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

 1. Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ustalić wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów - zgodnie z załącznikiem nr 2.
  1. podatek płatny do 30 czerwca.
 3. Ustalić wysokość jednorazowej opłaty administracyjnej - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 4. Zarządzić pobór podatków i opłat lokalnych na terenie miasta w drodze przekazów pocztowych, wpłat i przelewów bankowych oraz wpłat gotówki do kasy Urzędu Miasta:
  1. dla podatników indywidualnych numer konta bankowego będzie wskazany w decyzji podatkowej,
  2. osoby prawne zostaną powiadomione oddzielnym pismem ze wskazaniem numeru konta bankowego.
 5. Zwolnić z podatków i opłat lokalnych grunty, lasy, budynki i budowle oraz ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.
 6. Zwolnić z podatków mienie komunalne użytkowane przez stowarzyszenia i fundacje na cele rekreacyjno-sportowe.
 7. Zwolnić z podatków i opłat lokalnych grunty, budynki i budowle oraz ich części zajęte na:
  1. prowadzenie statutowej działalności w zakresie pomocy i opieki społecznej,
  2. działalność, której głównym celem jest bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa w mieście,
  3. potrzeby administracji jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Traci moc uchwała nr CCLXII/11/2001 z dnia 22 listopada 2001 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/12/02

 1. Budynki mieszkalne lub ich części (od 1m2 pow. użytkowej) - 0,48 zł.
 2. Budynki pozostałe lub ich części (od 1m2 pow. użytkowej) - 3,60 zł.
 3. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospod. oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospod. (od 1m2 pow. użytkowej) - 16,60 zł.
 4. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1m2 pow. użytkowej) - 5,00 zł.
 5. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (od 1m2 pow. użytkowej) - 3,20 zł.
 6. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od wartości) - 2%.
 7. Grunty:
  1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1m2 powierzchni) - 0,60 zł,
  2. pozostałe (od 1m2 powierzchni) - 0,10 zł,
  3. pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) - 3,20 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/12/02

 1. Podatek od posiadania psów:
  1. za jednego psa 30,00 zł.
 2. Opłata administracyjna od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 70,00 zł.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.12
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:15
Liczba odwiedzin strony: 1169 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:48:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny