Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XIX/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2002 w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

 1. Przyjąć statut związku komunalnego pod nazwą "Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego" z siedzibą w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XIX/12/02

Statut Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Tworzy się Komunikacyjny Związek Komunalny GOP zwany dalej Związkiem.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Katowice.
 3. Członkami Związku są gminy:
  1. Katowice
  2. Będzin
  3. Bobrowniki
  4. Bytom
  5. Chełm Śląski
  6. Chorzów
  7. Czeladź
  8. Dąbrowa Górnicza
  9. Imielin
  10. Mysłowice
  11. Psary
  12. Ruda Śląska
  13. Siemianowice Śląskie
  14. Sławków
  15. Sosnowiec
  16. Wojkowice
  17. Zabrze
  18. Świętochłowice
  19. Gliwice
  20. Knurów
  21. Gierałtowice
  22. Siewierz
  23. Radzionków
 4. Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

§2

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych (komunalnych) oraz niniejszego statutu.

II. Zadania Związku

§3

 1. Zadaniem Związku jest wspólne zaspokojenie potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 2. Zadania Związku obejmują w szczególności:
  1. organizację lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin członków Związku,
  2. utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku,
  3. prowadzenie prac studialnych nad rozwojem systemów komunikacyjnych w GOP.

§4

 1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 2. Związek posiada osobowość prawną.

§5

 1. Związek może wykonywać odpowiednie zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
 2. Na wykonanie zadań wskazanych w ust.1 Związek otrzyma środki finansowe w koniecznej wysokości, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania tych środków zostaną określone w zawartym porozumieniu.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w porozumieniu, Związkowi przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

§6

 1. W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki oraz zawierać umowy z tymi podmiotami.
 2. Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

III. Organy Związku

§7

 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie.
 2. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.

§8

 1. W skład Zgromadzenia wchodzą Przewodniczący Zarządów gmin uczestniczących w Związku.
 2. Za zgodą Rady, gmina może być reprezentowana w Związku przez innego członka organu gminy.
 3. Na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, gminie przysługuje dodatkowy głos w Zgromadzeniu.
 4. Dodatkowego przedstawiciela wyznacza Rada Gminy.

§9

 1. Odwołanie przedstawiciela gminy w Związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczanie.
 2. Wystąpienie członka ze Związku skutkuje równoczesnym pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

§10

 1. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i dwóch Wiceprzewodniczących.
 2. Funkcji określonych w ust.1 nie można łączyć ze stanowiskami w Zarządzie Związku.

§11

 1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji w ciągu 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów samorządowych.

§12

 1. Do właściwości Zgromadzenia Związku należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:
  1. wnioskowanie do Rad Gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku,
  2. wybór i odwoływanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika Związku, który jest głównym księgowym budżetu,
  4. uchwalanie programów rozwoju systemów komunikacji GOP,
  5. uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
  6. określanie zasad polityki taryfowej,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  8. określanie wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym pożyczek i kredytów, oraz ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym,
  9. decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania oraz likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,
  10. uchwalanie na wniosek Zarządu statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,
  11. przyjmowanie nowych członków Związku,
  12. stwierdzanie ustania członkostwa w Związku,
  13. realizowanie w ramach Związku kompetencji Rady Gminy w odniesieniu do zadań zlecanych Związkowi przez administrację rządową,
  14. określanie warunków pracy i płacy członków Zarządu.
 3.  
  1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek, w tym celu powołuje w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Rewizyjną. W skład Komisji wchodzą członkowie Zgromadzenia z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia oraz członków Zarządu.
  2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowego Związku i występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
  3. Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, statutu KZK GOP oraz regulaminu pracy zatwierdzonego przez Zgromadzenie Związku.
  4. Komisja podlega Zgromadzeniu Związku, przedkładając mu plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

§13

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

§14

 1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
 3. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§15

 1. Zgromadzenie może powołać w ustalonym przez siebie trybie komisje.
 2. Zakres działania komisji określa uchwała.

§16

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia na okres kadencji Rad Gmin.
 2. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.
 3. Do trybu wyboru i odwołania Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy art.: 28a,b,c,d,e,f, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,( t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74), z wyłączeniem postanowień art. 28d ust. 2. tej ustawy.

§17

 1. W skład dziewięcioosobowego Zarządu wchodzą:
  1. Przewodniczący Zarządu,
  2. Jeden Zastępca Przewodniczącego,
  3. Siedmiu Członków Zarządu.
 2. Członkostwa Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej.

§18

Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

§19

 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku określone przepisami prawa.
 2. W realizacji zadań własnych Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i określanie ich wykonania,
  2. gospodarowanie mieniem Związku,
  3. opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz składanie Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego,
  4. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku,
  5. ustalanie taryfy komunikacyjnej w oparciu o przyjęte przez Zgromadzenie zasady polityki taryfowej,
  6. określanie potrzeb przewozowych dla terenu działalności Związku,
  7. optymalizowanie sieci połączeń i rozkładów jazdy, ich wdrażanie i nadzór,
  8. kształtowanie i nadzór systemów informacji podróżnych, dystrybucji biletów i kontroli odpłatności za przejazd,
  9. zatrudnianie przewoźników,
  10. prowadzenie rozliczeń finansowych z członkami Związku,
  11. współkształtowanie systemów komunikacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  12. realizacja zadań zleconych przez administrację rządową,
  13. decydowanie w sprawach niezastrzeżonych dla Zgromadzenia Związku.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.

§20

 1. Do Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wójta lub Burmistrza.
 2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy Zarządu i jego Biura,
  2. kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
  3. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
  4. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku (na podstawie uchwał Zarządu) oraz pozostałymi pracownikami tych jednostek.
 3. Uprawnienia te łączy Przewodniczący Zarządu z pozostałymi uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m.in. postanowień kodeksu pracy oraz ograniczeniami analogicznymi jak przy nawiązywaniu tego stosunku.

§21

 1. W celu prawidłowej realizacji zadań Związku Zarząd powołuje Biuro.
 2. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.
 3. Za zgodą Zarządu Przewodniczący może przekazać kierowanie Biurem swojemu zastępcy.
 4. Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura określa Regulamin Organizacyjny Biura.

IV. Mienie i gospodarka finansowa Związku

§22

 1. Mienie Związku powstaje:
  1. w drodze przekazania przez Wojewodę Katowickiego niepodzielnych składników mienia będących dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach w oparciu o art. 5. ust.3 pkt 2 oraz art. 6. ust.1 ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 z 1990 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami),
  2. w wyniku przekazania przez członków Związku składników ich mienia mających służyć realizacji zadań Związku,
  3. z dochodów z majątku i działalności Związku,
  4. z darowizn, zapisów i innych źródeł.
 2. Mienie przekazane Związkowi staje się jego własnością.
 3. Z obiektów i urządzeń Związku gminy korzystają na równych prawach.

§23

 1. W przypadku wystąpienia członka ze Związku:
  1. nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki mienia przekazane Związkowi przez Wojewodę lub wniesione przez członka, jeżeli ich brak uniemożliwia prawidłową realizację zadań Związku,
  2. zwrócone zostają podzielne składniki mienia wniesione przez występującego członka pod warunkiem spłaty przez niego nakładów poniesionych na te składniki przez Związek pomniejszonych o kwotę amortyzacji.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§24

 1. Dochody Związku stanowią:
  1. opłaty taryfowe i kary,
  2. dochody z majątku i działalności Związku,
  3. dotacje do działalności statutowej wnoszone przez członków w oparciu o uchwałę Zgromadzenia,
  4. inne dochody.
 2. W sprawach gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.

§25

 1. Plan finansowy określa wielkość dotacji do działalności statutowej Związku oraz tryb jej przekazywania.
 2. Udział gminy w dotowaniu działalności Związku od 2000r. ustala się według wzoru:

  Dg = D * Ps / P

  gdzie:
  D - wielkość dotacji określona na podstawie ust. 1, 2.
  Ps - wielkość pracy eksploatacyjnej na terenie danej gminy (w wozokilometrach),
  P - wielkość pracy eksploatacyjnej ogółem (w wozokilometrach),
  Dg - dotacja gminy.
 3. Projekt planu finansowego Związku wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, Zarząd przedkłada Zgromadzeniu najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 4. Zarząd Związku zobowiązany jest w terminie do 31 maja, po zakończeniu roku budżetowego, do dokonania ostatecznych rozliczeń z gminami, w oparciu o rzeczywiste wykonanie pracy eksploatacyjnej na terenie poszczególnych gmin.
 5. Powstałe nadpłaty gmin zostaną zaliczone w poczet najbliższych należności.
 6. Ustalone na podstawie ust. 6 zobowiązania gmin powinny zostać uregulowane w ciągu 2 miesięcy. Zarząd może przedłużyć termin spłaty zobowiązań lecz nie dłużej niż do końca roku obrachunkowego.

§26

Ewentualne straty Związku pokrywane są proporcjonalnie do wnoszonych udziałów finansowych przez jego członków.

§27

 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.
 2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

§28

 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
 2. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

V. Postanowienia końcowe

§29

 1. Do Związku przyjęta może być gmina po uprzednim podjęciu przez właściwą Radę Gminy uchwał:
  • o przystąpieniu do Związku,
  • o przyjęciu statutu Związku oraz po wskazaniu reprezentanta gminy.
 2. Członkowie przyjmowani będą dwa razy w roku, w terminach: pierwszy stycznia i pierwszy lipca pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów z półrocznym wyprzedzeniem.

§30

 1. Członkostwo gminy w Związku ustaje w wyniku wystąpienia gminy ze Związku na podstawie uchwały Rady tej gminy, podjętej co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym.
 2. Wystąpienie ze Związku nie zwalnia gminy z obowiązków określonych w §25 za okres w którym Związek świadczył na jej rzecz usługi

§31

 1. Likwidacja Związku następuje na wniosek 2/3 członków Związku uchwalony przez ich właściwe organy.
 2. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie jego zobowiązań.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Zgromadzenie:
  1. ustali zasady podziału mienia pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli,
  2. powoła Komisję Likwidacyjną i określi jej zadania.
 4. Kompetencje Komisji Likwidacyjnej Zgromadzenie może powierzyć Zarządowi Związku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:16
Liczba odwiedzin strony: 1306 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:49:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny