Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XVI/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139), Rada Miasta postanawia:

 1.  Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny z wyłączeniem obszarów objętych procedurą zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny uchwalonego uchwałą nr XIX/05/94 Rady Miejskiej w Lędzinach:
  1. rozpoczętych uchwałami Rady Miasta Lędziny:
   • uchwałą nr CCLXXV/12/2001 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2001 w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny,
   • uchwałą nr CCCIV/06/2002 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny,
   • uchwałą nr CCCIII/06/2002 Rady Miasta Lędzin z dnia 27.06.2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny;
  2. zakończonych uchwałami Rady Miasta Lędziny:
   • uchwałą nr I/01/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 30.01.1997 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny,
   • uchwałą nr XXXII/06/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 19.06.1997 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny.
 2. Granicę planu objętego zmianą planu określa się za załączniku mapowym w skali 1 : 25 000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, na którym granicą opracowania są granice administracyjne miasta Lędziny oraz granice obszarów objętych uchwałami o których mowa w pkt. 1 pkt. 1 i 2.
 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
  1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2,
  2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
  3. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  4. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
  5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  7. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
  8. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  9. tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
  10. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
  11. granice obszarów:
   1. zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
   2. rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
   3. przekształceń obszarów zdegradowanych.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:16
Liczba odwiedzin strony: 1178 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 11:56:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny