Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr XXI/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2002 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać zmiany przychodów o kwotę + 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/12/02

Przesunięcie wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

WYDATKI

   
600     Transport i łączność  15 000  
  60016   Drogi publiczne gminne 15 000  
  4270 Zakup usług remontowych 15 000  
700     Gospodarka mieszkaniowa 496 000 28 000
  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   28 000
  4300 Zakup usług pozostałych   28 000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 256 000  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- wykup gruntu pod przedsięwzięcia gospodarcze
256 000  
70095   Pozostała działalność 240 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- budowa poczty w Lędzinach
240 000  
750     Administracja publiczna 27 000  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 000  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zakup środków trwałych dla UM
27 000  
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 000  
  75403   Jednostki terenowe Policji 500 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- adaptacja pomieszczeń dla Powiatowej Komendy Policji w Lędzinach
500 000  
801     Oświata i wychowanie 327 000  
  80110   Gimnazja 327 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- remont kapitalny Gimnazjum nr 2
116 000  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- wykup byłej Schola Nostra
211 000  
851     Ochrona zdrowia 90 000  
  85195   Pozostała działalność 90 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- remont Przychodni nr 2
50 000  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- winda w Przychodni Specjalistycznej
40 000  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 000  
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- budowa oczyszczalni ścieków w Hołdunowie
60 000  
90002   Gospodarka odpadami 13 000  
  4300 Zakup usług pozostałych 13 000  
      OGÓŁEM WYDATKI 1 528 000 28 000
      PER SALDO WYDATKÓW 1 500 000  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/12/02

Zmiana przychodów w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

PRZYCHODY

   
    952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 500 000  
      OGÓŁEM PRZYCHODY 1 500 000  

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.12.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:17
Liczba odwiedzin strony: 1052 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:50:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny