Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr III/14/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 7.12.2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" zmienionej uchwałą nr XL/259/05 z dnia 13.10.2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1054 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny" zmienionej uchwałą nr XL/259/05 z dnia 13.10.2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. §4 ust. 2 pkt b otrzymuje brzmienie:
    "w zakresie udziału mieszkańców "Uczestników Programu" w wysokości 30% kosztów całkowitych zadania, w tym kosztów wykonania niezbędnych indywidualnych dokumentacji - zgodnie z wytycznymi Gminy - stanowiących podstawę do ustalenia zakresu i całkowitych kosztów realizacji zadania, sfinansować z ich wpłat własnych na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych Gminy z osobami posiadającymi tytuł prawny do modernizowanych obiektów, oraz wykonawcami prac termomodernizacyjnych z zastrzeżeniem §4 a, na zasadzie i w trybie określonym w tych umowach",
  2. dodaje się §4a o treści:
    "1. Uczestnik Programu otrzyma dofinansowanie do jednego z zakresu prac wykonywanych w ramach Programu w wysokości sporządzonych audytów energetycznych wraz z opinią kominiarską do kwoty 1 500 zł po przedstawieniu dowodu poniesionych kosztów. Dofinansowanie będzie dokonane raz w trakcie trwania Programu i nie może przekraczać wkładu własnego Uczestnika.
    2. Koszty dofinansowania wynikające z §4a ust. l pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.".
  3. w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIX/246/05 z dnia 25.08.2005 r. wprowadza się pkt 7 ppkt c o treści wynikającej z pkt 2 §4a niniejszej uchwały, oraz uzupełniając o powyższe schemat finansowania zadania w załączeniu.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr III/14/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:21
Liczba odwiedzin strony: 1151 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 13:34:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny