Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.51.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.02.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania przewidzianych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności dotyczących zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na obszarze gminy Lędziny, powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Gminnym Zespołem".

§2

W skład Gminnego Zespołu wchodzą:

 1. szef zespołu - burmistrz miasta Lędziny,
 2. grupa robocza o charakterze stałym - Grupa Planowania i Monitorowania,
 3. grupy robocze o charakterze czasowym, tworzone w razie wystąpienia realnego zagrożenia i stanu klęski żywiołowej:
  • Grupa Operacji i Organizacji Działań;
  • Grupa Zabezpieczenia Logistycznego;
  • Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej.

§3

 1. W skład Grupy Planowania i Monitorowania wchodzą:
  1. kierownik: pracownik Urzędu Miasta Lędziny realizujący zadania z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
  2. członkowie:
   • kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych,
   • naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Ładu Przestrzennego,
   • kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą,
   • przedstawiciel OSP w Lędzinach,
   • kierownik Referatu Kadr i Organizacji.
 2. W skład Grupy Operacji i Organizacji Działań wchodzą:
  1. kierownik: sekretarz miasta,
  2. członkowie:
   • naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej,
   • naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
   • komendant Straży Miejskiej w Lędzinach,
   • naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach,
   • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,
   • prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "PARTNER" Sp. z o.o. w Lędzinach,
   • prezes Sp. z o.o. "EKOREC" w Lędzinach.
 3. W skład Grupy Zabezpieczenia Logistycznego wchodzą:
  1. kierownik: skarbnik miasta,
  2. członkowie:
   • naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji,
   • naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta,
   • naczelnik Wydziału Finansowego,
   • pracownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Ładu Przestrzennego,
   • pracownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.
 4. W skład Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej wchodzą:
  1. kierownik: dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,
  2. członkowie:
   • dyrektor Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,
   • dyrektorzy placówek oświatowych.
 5. Skład osobowy (wykaz imienny osób funkcjonujących) zespołu gminnego określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.
 6. Szef zespołu może w zależności od rodzaju występującego zagrożenia oraz uzasadnionych potrzeb:
  • wyznaczyć do kierowania grupami o charakterze czasowym inną osobę spośród członków grupy,
  • powołać do pracy w grupie o charakterze czasowym przedstawicieli innych jednostek w tym specjalistów, ekspertów, osoby zaufania publicznego, przedstawicieli organów władzy publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.

§4

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest budynek Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 w Lędzinach.

§5

Obsługę kancelaryjno-biurową Gminnego Zespołu zapewni Referat Kadr i Organizacji Urzędu Miasta Lędziny.

§6

Zasady funkcjonowania i działania Gminnego Zespołu określa Regulamin Prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§7

Nadzór nad wprowadzeniem w życie zarządzenia powierzam pracownikowi realizującemu zadania z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

§8

Traci moc zarządzenie nr 120.18.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.09.2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.51.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.51.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.16
Data udostępnienia: 2015.03.11 18:27:03
Liczba odwiedzin strony: 883 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 12:11:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny