Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Plany i programy
 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie miasta Lędziny na lata 2015-2017 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach.
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lędziny na lata 2015-2025.
 4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 6. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny na rok 2015.
 7. Program "Rodzina 3+".
 8. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 9. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zabytkowej w Lędzinach – etap I.
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach - etap I.
 12. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku.
 13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014.
 14. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie miasta Lędziny na lata 2014-2015 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach.
 15. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 17. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lędziny na lata 2014-2024.
 18. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny na rok 2014.
 19. Plan ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Lędziny.
 20. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2014-2017.
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach.
 22. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2013.
 23. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie miasta Lędziny na lata 2013-2014 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach.
 24. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012-2015 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach.
 25. Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lędziny".
 26. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013-2017.
 27. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lędziny na lata 2013-2022.
 28. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012-2015.
 29. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny na rok 2013.
 30. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 31. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 32. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2012.
 33. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2012-2014.
 34. Plan finansowy dla Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek budżetowych miasta Lędziny na 2012 rok.
 35. Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII).
 36. Program Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny.
 37. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lędziny na lata 2012-2019.
 38. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
 39. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 40. Program promocji zdrowia dotyczący szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.).
 41. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny na rok 2012.
 42. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012-2014.
 43. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2011-2018.
 44. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lędziny na rok 2011.
 45. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Lędziny.
 46. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2011-2014.
 47. Plan finansowy dla Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek budżetowych miasta Lędziny na 2011 rok.
 48. Program promocji zdrowia dotyczący szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.).
 49. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
 50. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
 51. Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2011 - etap VI.
 52. Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na rok 2011.
 53. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lędziny na lata 2011-2019.
 54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej w Lędzinach.
 55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach.
 56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów w Lędzinach.
 57. Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V.
 58. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlewni Hołdunów i zlewni Ziemowit na terenie miasta Lędziny na lata 2010-2014 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach.
 59. Plan finansowy dla Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek budżetowych miasta Lędziny na 2010 rok.
 60. Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na rok 2010 - etap V.
 61. Program Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny.
 62. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
 63. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 64. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
 65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach.
 66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach.
 67. Plan audytu wewnętrznego w gminie Lędziny na 2010 rok.
 68. Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Lędziny na lata 2009-2013.
 69. Plan finansowy dla Urzędu Miasta Lędziny na 2009 rok.
 70. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach na lata 2009-2010.
 71. Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z audytu energetycznego lub przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2010.
 72. Program Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny.
 73. Strategia Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 roku.
 74. Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny w roku 2009.
 75. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 76. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S-1.
 78. Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2008-2012.
 79. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lędziny.
 80. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach na lata 2008-2012.
 81. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Mieście Lędziny.
 82. System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny.
 83. Plan finansowy na 2008 rok dla Urzędu Miasta Lędziny.
 84. Program promocji zdrowia dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci i młodzieży gminy Lędziny przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
 85. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
 86. Gminny Program Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 87. Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny w roku 2008.
 88. Projekt Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny (sierpień 2007) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (3096 KB).
 89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach.
 90. Plan finansowy na 2007 rok dla Urzędu Miasta Lędziny.
 91. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach na lata 2007-2012.
 92. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011.
 93. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 94. Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny w roku 2007.
 95. Pilotowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Lędziny (2006) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (3419 KB).
 96. Program usuwania azbestu na terenie gminy Lędziny (2006) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (678 KB).
 97. Plan finansowy na 2006 rok dla Urzędu Miasta Lędziny.
 98. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 99. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013.
 100. Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny na 2006 rok.
 101. Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Lędziny.
 102. Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009.
 103. Operacyjny Plan Polepszenia Jakości Powietrza w Gminie Lędziny.
 104. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lędziny.
 105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów wskazanych na załącznikach graficznych o numerach 1¸ 13.
 106. Plan finansowy na 2005 rok dla Urzędu Miasta Lędziny.
 107. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 108. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny.
 109. Plan gospodarki odpadami dla gminy Lędziny.
 110. Systemem zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny.
 111. Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny na 2005 rok.
 112. Program ochrony środowiska gminy Lędziny.
 113. Polityka środowiskowa gminy Lędziny.
 114. Program zarządzania środowiskowego gminy Lędziny.
 115. Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie gminy Lędziny na 2004 rok.
 116. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
 117. Plan finansowy na 2004 rok dla Urzędu Miasta Lędziny.
 118. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny w latach 2004-2006 na terenie zlewni Hołdunów.
 119. Programy szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny w roku 2004:
  • Program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny i Straży Miejskiej na stanowiskach administracyjno-biurowych - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB),
  • Program szkolenia podstawowego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB),
  • Program szkolenia okresowego dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny,
   kierujących pracownikami (skarbnik, naczelnicy wydziałów, zastępcy naczelników wydziałów, kierownicy referatów, zastępcy kierowników referatów, kierownik USC, komendant Straży Miejskiej) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB),
  • Program szkolenia okresowego dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny,
   kierujących pracownikami (zastępcy naczelników wydziałów, kierownicy referatów, zastępcy kierowników referatów, kierownik USC) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).
 120. Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Lędziny w latach 2004-2007 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (106 KB).
 121. Plan modernizacji i remontów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lędziny na lata 2003-2007.
 122. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny:
  • część tekstowa "Ustalenia studium" - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (549 KB),
  • część graficzna: plansza nr 1 - "Ustalenia studium – skala 1 : 10 000", plansza nr 2 - "Elektroenergetyka – skala 1 : 10 000", plansza nr 3 - "Zaopatrzenie w wodę i gaz. Odprowadzenie ścieków – skala 1 : 10 000" - do wglądu w Urzędzie Miasta Lędziny.
 123. Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny:
  • dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej w Lędzinach - uchwała nr LVII/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej w Lędzinach,
  • dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej przy granicy z miastem Bieruń - uchwała nr LVI/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego po wschodniej stronie południowego odcinka ul. Lędzińskiej przy granicy z miastem Bieruń,
  • dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów - uchwała nr LV/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenu położonego w północno-wschodniej części dzielnicy Hołdunów,
  • dla terenu obejmującego część działek oznaczonych numerami: 2853/170, 352, 339, 1968/365, 369, 1980/372 - uchwała nr XXXII/06/97 Rady Miasta Lędziny z dnia 19.06.1997 w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (274 KB),
  • dla terenu obejmującego część działek oznaczonych numerami: 1705/184, 1404/20, 1402/19, 1400/17, 520/49, 882/48 - uchwała nr I/01/97 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.1997 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (232 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.10
Data udostępnienia: 2015.06.10 19:34:33
Liczba odwiedzin strony: 18823 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 16:19:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny