Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Wyniki kontroli

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wyniki kontroli zewnętrznych

W Urzędzie Miasta Lędziny funkcjonuje system kontroli zarządczej stanowiący ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Stosownie do treści zarządzenia nr 0152/17/2010 burmistrza miasta Lędziny z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej - system kontroli zarządczej jest to zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych obejmujący: samokontrolę, kontrolę funkcjonalną, kontrolę instytucjonalną.

W Urzędzie Miasta Lędziny od dnia 30 września 2009 r. prowadzony jest audyt wewnętrzny, oparty na rocznym planie audytu, zatwierdzonym przez burmistrza miasta. Celem audytu jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Wyniki kontroli wewnętrznych

 1. W Urzędzie Miasta Lędziny odbył się audyt podatkowy w przedmiocie prawidłowości rozliczeń księgowych i podatkowych w latach 2011-2014, w zakresie:
  • skontrolowania prawidłowości odliczania podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług użyteczności publicznej takich jak: komunikacja miejska, usługi dla ludności, usługi placówek oświatowych, gospodarka komunalna itp.,
  • rozliczenia podatku od towarów i usług od wydatków gminnych jednostek budżetowych oraz rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi,
  • zasad refakturowania mediów na najemców,
  • sprzedaży nieruchomości gminnych,
  • prawidłowości rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • sprawdzenia prawidłowości ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
  • analizy postępowania toczącego się z udziałem Kompanii Węglowej SA - KWK Ziemowit przeciwko zleceniodawcy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sporządzenia raportu oceniającego możliwość wygrania sporu,
  • realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli w roku 2014.

  Brak zaleceń poaudytowych.

 2. W dniach 16-28.11.2012 r. w jednostce budżetowej Targowisko Miejskie, odbyła się kontrola w temacie: prowadzenie księgowości w jednostce Targowisko Miejskie w 2012 r. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny UM Lędziny, na podstawie upoważnienia z dnia 13.11.2012 r. Po przeprowadzonych czynnościach zalecono kierownikowi jednostki:
  • wzmożenie nadzoru nad powierzonymi głównemu księgowemu jednostki obowiązkami w zakresie prowadzenia rachunkowości w szczególności w zakresie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • wzmożenie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów, jak i zobowiązań publicznoprawnych,
  • wzmocnienie kontroli zarządczej w obszarze dotyczącym terminowego odprowadzania dochodów do budżetu gminy.

  Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformować burmistrza miasta o sposobie i terminie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

 3. W dniach 3-13.10.2011 r. zespół kontrolujący w osobach:
  • Joanna Warchulska-Kopeć - nr upoważnienia SK.077.45.2011 z dnia 22.09.2011,
  • Lucyna Okoń - nr upoważnienia SK.077.46.2011 z dnia 22.09.2011,
  • Magdalena Michalska - nr upoważnienia SK.077.47.2011 z dnia 22.09.2011,

  przeprowadził kontrolę u 9 podatników gminy Lędziny (osoby prawne, stowarzyszenia, zakład opieki zdrowotnej), którym burmistrz miasta Lędziny umorzył w latach 2008-2010 podatek od nieruchomości. Kontrolujący stwierdzili, co następuje (wnioski ogólne):

  • wnioskodawcy określają cel wykorzystania środków z umorzonego podatku w sposób mało precyzyjny (np. wnioskowanie o pokrycie bieżących nakładów na utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie, a środki wydatkuje również na cel związany z zakupem medali i pucharów),
  • wnioskodawcy wymieniają we wniosku koszty jakie ponieśli z własnych środków na inwestycje, nie wskazując konkretnego celu przeznaczenia umorzonych środków, oczekując, że środki z umorzonego podatku zrekompensują im poniesione koszty,
  • wnioskodawcy określają we wniosku konkretny cel wydatkowania środków uzyskanych z umorzenia podatku, a następnie realizują inne cele i dokonują innych zakupów niż wcześniej deklarowali,
  • wnioskodawcy wskazują konkretny cel, a następnie go nie realizują albo realizują go tylko w części np. wnioskodawca deklaruje konieczność zamontowania pieca w budynku socjalnym z przeznaczeniem na budowę kotłowni. W ostateczności powstaje wyłącznie projekt rozbudowy budynku socjalnego,
  • wnioskodawcy przeznaczali środki uzyskane z umorzenia podatku na cel wskazany we wniosku o umorzenie, ale z poślizgiem czasowym tzn. w terminach późniejszych, w sytuacji, kiedy była już wydana kolejna decyzja w sprawie umorzenia za kolejny kwartał -nie chronologiczność wydatków w stosunku do terminów wydania poszczególnych decyzji.
 4. Protokół nr BK/0913/14/09 z kontroli Miejskiego Przedszkola z O. I. nr 1 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.12.2009 r. Protokół sporządzono 31.12.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (80 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 5. Protokół nr BK/0913/13/09 z kontroli Miejskiego Przedszkola z O. I. nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.12.2009 r. Protokół sporządzono 31.12.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 6. Protokół nr BK/0913/12/09 z kontroli Gimnazjum z O. I. nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.10.2009 r. Protokół sporządzono 9.12.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (93 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 7. Protokół nr BK/0913/11/09 z kontroli Zespołu Szkół w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.10.2009 r. Protokół sporządzono 3.12.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 8. Protokół nr BK/0913/10/09 z kontroli Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.10.2009 r. Protokół sporządzono 1.12.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (83 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 9. Protokół nr BK/0913/9/09 z kontroli Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.09.2009 r. Protokół sporządzono 21.10.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (98 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 10. Protokół nr BK/0913/8/09 z kontroli Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny, na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.09.2009 r. Protokół sporządzono 19.10.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB). Załączniki są dostępne do wglądu w pokoju nr 106 Urzędu Miasta Lędziny.
 11. Protokół nr BK/0913/7/09 z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 25.08.2009 r. Protokół sporządzono 21.09.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (108 KB).
 12. Protokół nr BK/0913/6/09 z kontroli Targowiska Miejskiego w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.06.2009 r. Protokół sporządzono 19.06.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (96 KB).
 13. Protokół nr BK/0913/5/09 z kontroli Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 18.05.2009 r. Protokół sporządzono 1.06.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).
 14. Protokół nr BK/0913/4/09 z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.05.2009 r. Protokół sporządzono 14.05.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).
 15. Protokół nr BK/0913/3/09 z kontroli Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 14.04.2009 r. Protokół sporządzono 28.04.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).
 16. Protokół nr BK/0913/2/09 z kontroli Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.02.2009 r. Protokół sporządzono 23.03.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).
 17. Protokół nr BK/0913/1/09 z kontroli wykorzystania internetu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywności internetowej pracownika Urzędu Miasta Lędziny podczas godzin pracy w 2008 roku. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli przy współudzialne firmy Zbigniewa Strzelewskiego (Lędziny, ul. Pokoju 28/12) na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.01.2009 r. Protokół sporządzono 26.01.2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).
 18. Protokół nr BK/0913/XIII/2008 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu z O. I. nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.12.2008 r. Protokół sporządzono 22.12.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (73 KB).
 19. Protokół nr BK/0913/XII/2008 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu z O. I. nr 1 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.12.2008 r. Protokół sporządzono 23.12.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).
 20. Protokół nr BK/0913/XI/2008 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.11.2008 r. Protokół sporządzono 11.12.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (80 KB).
 21. Protokół nr BK/0913/X/2008 z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum z O. I. nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.11.2008 r. Protokół sporządzono 10.12.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).
 22. Protokół nr BK/0913/IX/2008 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej z O. I. nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 5.11.2008 r. Protokół sporządzono 28.11.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (106 KB).
 23. Protokół nr BK/0913/VIII/2008 z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.09.2008 r. Protokół sporządzono 24.10.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).
 24. Protokół nr BK/0913/VII/2008 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.09.2008 r. Protokół sporządzono 24.10.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).
 25. Protokół nr BK/0913/VI/2008 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.06.2008 r. Protokół sporządzono 25.07.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (65 KB).
 26. Protokół nr BK/0913/V/2008 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2008 r. Protokół sporządzono 25.06.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).
 27. Protokół nr BK/0913/IV/2008 z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.05.2008 r. Protokół sporządzono 6.06.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (78 KB).
 28. Protokół nr BK/0913/II/2008 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.03.2008 r. Protokół sporządzono 14.04.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).
 29. Protokół nr BK/0913/I/2008 z kontroli przeprowadzonej w Kuchni Miejskiej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 14.12.2007 r. Protokół sporządzono 7.01.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).
 30. Protokół nr BK/0913/XV/2007 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.12.2007 r. Protokół sporządzono 28.12.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).
 31. Protokół nr BK/0913/XIV/2007 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.12.2007 r. Protokół sporządzono 28.12.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (79 KB).
 32. Protokół nr BK/0913/XIII/2007 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.11.2007 r. Protokół sporządzono 14.12.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (78 KB).
 33. Protokół nr BK/0913/XII/2007 z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.11.2007 r. Protokół sporządzono 7.12.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB).
 34. Protokół nr BK/0913/XI/2007 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.11.2007 r. Protokół sporządzono 29.11.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).
 35. Protokół nr BK/0913/X/2007 z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.10.2007 r. Protokół sporządzono 12.11.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).
 36. Protokół nr BK/0913/IX/2007 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.10.2007 r. Protokół sporządzono 12.11.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).
 37. Protokół nr BK/0913/VIII/2007 z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła mgr Joanna Warchulska-Kopeć - główny specjalista ds. kontroli. Protokół sporządzono 15.10.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).
 38. Protokół nr BK/0913/VII/2007 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.08.2007 r. Protokół sporządzono 4.09.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).
 39. Protokół nr BK/0913/VI/2007 z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.07.2007 r. Protokół sporządzono 17.07.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB).
 40. Protokół nr BK/0913/V/2007 z kontroli przeprowadzonej w Kuchni Miejskiej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.05.2007 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 4-7.06.2007, 11-15.06.2007 oraz 2.07.2007 r. Protokół sporządzono 2.07.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).
 41. Protokół nr BK/0913/IV/2007 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.05.2007 r. Protokół sporządzono 23.05.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB).
 42. Protokół nr BK/0913/III/2007 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 13.04.2007 r. Protokół sporządzono 25.04.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).
 43. Protokół nr BK/0913/II/2007 z kontroli przeprowadzonej w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych w Urzędzie Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 28.02.2007 r. Protokół sporządzono 12.03.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (61 KB).
 44. Protokół nr BK/0913/I/2007 z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w Urzędzie Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.01.2007 r. Protokół sporządzono 7.02.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).
 45. Protokół nr IX/2006 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 18.12.2006 r. Protokół sporządzono 29.12.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (116 KB).
 46. Protokół nr VIII/2006 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.12.2006 r. Protokół sporządzono 19.12.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (81 KB).
 47. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.12.2006 r. Protokół sporządzono 11.12.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (127 KB).
  • Protokół z kontroli kasy w Zakładzie Usług Komunalnych przeprowadzonej w dniu 7.12.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Zakładu Usług Komunalnych - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (101 KB).
 48. Protokół nr VI/2006 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 i Zespole Szkół w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.09.2006 r. Protokół sporządzono 29.09.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (89 KB).
 49. Protokół nr V/2006 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.08.2006 r. Protokół sporządzono 1.09.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (129 KB).
 50. Protokół nr IV/2006 z kontroli przeprowadzonej w Kuchni Miejskiej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.08.2006 r. Protokół sporządzono 14.08.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (85 KB).
 51. Protokół nr III/2006 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.06.2006 r. Protokół sporządzono 14.07.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (106 KB).
 52. Protokół nr II/2006 z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.05.2006 r. Protokół sporządzono 12.06.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).
 53. Protokół nr I/2006 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 18.04.2006 r. Protokół sporządzono 15.05.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).
 54. Protokół nr IX/2005 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.09.2005 r. Protokół sporządzono 22.09.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (560 KB).
 55. Protokół nr VIII/2005 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.09.2005 r. Protokół sporządzono 16.09.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB).
 56. Protokół nr VII/2005 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.08.2005 r. Protokół sporządzono 2.09.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (142 KB).
 57. Protokół nr VI/2005 z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.07.2005 r. Protokół sporządzono 22.07.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (122 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Gimnazjum nr 1 i dyrektora Gimnazjum nr 2 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).
 58. Protokół nr V/2005 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Edukacji w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.06.2005 r. Protokół sporządzono 5.07.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).
 59. Protokół nr IV/2005 z kontroli przeprowadzonej w Kuchni Miejskiej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.05.2005 r. Protokół sporządzono 20.05.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).
 60. Protokół nr III/2005 z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.04.2005 r. Protokół sporządzono 13.05.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).
 61. Protokół nr II/2005 z kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.03.2005 r. Protokół sporządzono 4.04.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB).
 62. Protokół nr I/2005 z kontroli przeprowadzonej w jednostce pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.02.2005 r. Protokół sporządzono 28.02.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (119 KB).
 63. Protokół nr VIII/2004 z kontroli gospodarki finansowej Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny w dniu 16.12.2004 r. Protokół sporządzono 5.01.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).
 64. Protokół nr VII/2004 z kontroli przeprowadzonej w Referacie Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.11.2004 r. Protokół sporządzono 15.12.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do Referatu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).
 65. Protokół nr VI/2004 z kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny w dniu 20.10.2004 r. Protokół sporządzono 19.11.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (56 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, dyrektora Gimnazjum nr 1, dyrektora Gimnazjum nr 2 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).
 66. Protokół nr V/2004 z kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych pod nazwą Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnień wydanych przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.08.2004 r. Protokół sporządzono 4.10.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).
 67. Protokół nr IV/2004 z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.06.2004 r. Protokół sporządzono 12.07.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).
 68. Protokół nr III/2004 z kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 5.05.2004 r. Protokół sporządzono 31.05.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).
 69. Protokół nr II/2004 z kontroli przeprowadzonej w jednostce pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.04.2004 r. Protokół sporządzono 27.04.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).
  • Załącznik nr 1 do protokołu nr II/2004 z kontroli w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB),
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (98 KB),
  • Odpowiedź dyrektora Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB).
 70. Protokół nr I/2004 z kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor ds. kontroli wewnętrznej mgr Joanna Warchulska-Kopeć na podstawie upoważnienia wydanego przez burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.02.2004 r. Protokół sporządzono 25.03.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).
  • Wystąpienie pokontrolne do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB),
  • Odpowiedź dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (64 KB).

Wyniki kontroli zewnętrznych

 1. W dniach 2, 5, 26, 29 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przeprowadzone zostały czynności kontrolne przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (785 KB),
 2. W dniach od 3 marca do 11 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Lędziny miała miejsce kompleksowa kontrola gospodarki finansowej miasta Lędziny za okres od 1 stycznia 2010 r. do 11 kwietnia 2014 r.. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Protokół sporządzono 23.04.2014 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (3508 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2359 KB).
 3. W dniach od 7 do 10 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Lędziny miała miejsce kontrola Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Tematem kontroli była realizacja projektu nr WND-POKL.09.01.02-24-267/10.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (3939 KB).
 4. W dniu 9 października 2013 r. w Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w temacie obrony cywilnej w gminie.
 5. W dniach od 4 do 24 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lędziny oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach miała miejsce kontrola Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tematem kontroli była ocena prawidłowości działań gminy w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. Protokół sporządzono 10.07.2013 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1228 KB).
 6. W dniach od 4 do 11 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lędziny, zespół kontrolny upoważniony przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach przeprowadził kontrolę podatkową w temacie: "Podatek od towarów i usług za marzec 2013 r.". Protokół sporządzono 11.06.2013 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (307 KB).
 7. W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. "Kontrola realizacji zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego". Protokół sporządzono 16.04.2013 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1233 KB).
 8. W dniach od 4 do 25 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Kontrolą objęto zagadnienia wynikające z tematu pracy Państwowej Inspekcji Pracy nr 100B/2013: "Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu – zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy - pozostałe kontrole".
  • Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawia odpowiedź burmistrza miasta na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).
 9. W dniach od 10 maja do 27 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miasta Lędziny miała miejsce kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Katowicach w zakresie udzielania ulg przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód w latach 2008-2011 (I kwartał). Protokół sporządzono 8.07.2011 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1182 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (863 KB).
 10. Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za okres 1.01.2006 r. do 6.07.2010 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przeprowadzonej przez RIO w dniach od 31 maja do 6 lipca 2010 r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Protokół sporządzono 28.07.2010 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2501 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (359 KB).
 11. Protokół z kontroli RIO przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 17 do 31 marca 2009 r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Protokół sporządzono 10.04.2009 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (825 KB).
 12. Protokół z kontroli dotyczącej poprawności prowadzenia rejestru wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracji w Urzędzie Miasta Lędziny przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2008 r. Protokół sporządzono 12.12.2008 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (949 KB).
 13. Protokół z kontroli NIK - Delegatury w Katowicach przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny. Protokół sporządzono 13.12.2007 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2997 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).
 14. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach na podstawie upoważnienia nr IIIKSP-531-023/24070498 z dnia 4.05.2007 r. Protokół sporządzono 20.06.2007 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (4375 KB).
 15. Protokół z kontroli Urzędu Skarbowego w Tychach przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 25 kwietnia do 27 kwietnia 2007 r. oraz 8 maja 2007 r. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego w Tychach: st. kom. sk. Barbara Kubera i st. insp. Aneta Ligęza-Kajca. Protokół można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (482 KB).
 16. Protokół z kontroli RIO przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 6 marca do 11 kwietnia 2006 r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Protokół sporządzono 14.04.2006 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2159 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).
 17. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach 17 i 18 stycznia oraz 8 lutego 2006 r. Kontrolę przeprowadzili:
  1. starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach - Renata Pięta,
  2. nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach - Zbigniew Gajda.

  Protokół sporządzono 8.02.2006 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2076 KB).

 18. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Lędzinach, dotyczącej realizacji zadań objętych porozumieniem zawartym w dniu 29.07.2002 r. pomiędzy wojewodą śląskim a Zarządem Gminy w Lędzinach w sprawie powierzenia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych. Kontrolę przeprowadzili: Władysława Rynkiewicz - inspektor wojewódzki w Oddziale Paszportowym, Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia wydanego przez wojewodę śląskiego z dnia 7.04.2005 r. oraz Dorota Sierzchała - inspektor Oddziału Paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia wydanego przez wojewodę śląskiego. Protokół sporządzono 6.12.2005 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (289 KB).
 19. Protokół z kontroli RIO przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2005 r. Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Protokół sporządzono 3.03.2005 r.
  • Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (491 KB),
  • Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB).
 20. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 7 do 20 października 2004 r. Kontrolę przeprowadzili:
  1. starszy inspektor Oddziału Rewizji Finansowo-Księgowej Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Bogusława Krzywdzińska, na podstawie upoważnienia nr PN 0939-3008/04 z dnia 30.09.2004 r.,
  2. inspektor Oddziału Rewizji Finansowo-Księgowej Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Krzysztof Chmurkowski, na podstawie upoważnienia nr PN 0939-3009/04 z dnia 30.09.2004 r.

  Protokół sporządzono 20.10.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1304 KB).
  Wystąpienie pokontrolne do burmistrza miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (266 KB).
  Odpowiedź burmistrza miasta Lędziny na wystąpienie pokontrolne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

 21. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 28 do 30 kwietnia 2004 r. Kontrolę przeprowadzili:
  1. starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Henryk Chebdowski, na podstawie upoważnienia wojewody śląskiego nr PN 0939/1237/04 z dnia 26.04.2004 r.,
  2. inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Patrycja Barnaś, na podstawie upoważnienia wojewody śląskiego nr PN 0939/1238/04 z dnia 26.04.2004 r.

  Protokół sporządzono 30.04.2004 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (512 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.21
Data udostępnienia: 2015.08.21 17:24:39
Liczba odwiedzin strony: 27455 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 00:27:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny