Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.64.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.03.2015 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. 30-Lecia - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego nieruchomość wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.64.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (145 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.11
Data udostępnienia: 2015.03.27 19:15:41
Liczba odwiedzin strony: 817 (ostatnie odwiedziny 2023.05.31 05:47:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny