Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.177.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.07.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach i nadać regulaminowi następujące brzmienie:

 1. §17 otrzymuje następujące brzmienie:

  "§17

  W skład Urzędu wchodzą:

  1. Urząd Stanu Cywilnego - BC,
  2. Straż Miejska - BM,
  3. Kancelaria Niejawna - BE,
  4. Wydział Finansowy - FK,
  5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - BI,
  6. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego - BN,
  7. Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji - SO,
  8. Referat Kadr i Organizacji - SK,
  9. Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej - BD,
  10. Biuro Rady Miasta - SR,
  11. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych - BR,
  12. Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia - BO,
  13. Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy - BP,
  14. Referat ds. Funduszy Europejskich - BG,
  15. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - BJ,
  16. Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Projektu - BU,
  17. Jednostka Realizująca Projekt - UJ,
  18. Samodzielne stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji - SI,
  19. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli - BK,
  20. Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych z oznaczeniem - BW.",
 2. §28 otrzymuje następujące brzmienie:

  "§28

  Do głównych zadań realizowanych przez Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia należy:

  1. w zakresie spraw oświaty:
   1. zapewnienie warunków dla bezpiecznego i higienicznego działania szkół i placówek oświatowych w mieście względem nauki, wychowania, opieki,
   2. nadzór nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz realizacją zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
   3. koordynowanie pracy poszczególnych jednostek oświatowych wobec należytego wykorzystania subwencji i oświatowych środków budżetowych miasta,
   4. nadzór nad realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych,
   5. nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środków niezbędnych na realizację zadań statutowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie jednostek,
   6. sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Lędziny,
   7. przygotowywanie dokumentacji dot. oceny pracy dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oświaty,
   8. uzgadnianie zmiennych składników wynagrodzenia, przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia,
   9. analiza i uzgadnianie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli,
   10. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli tj. udział w komisjach oraz przygotowywanie dokumentacji,
   11. wydawanie zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego,
   12. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
   13. organizowanie dowozu uczniów,
   14. nadzorowanie i egzekwowanie obowiązku szkolnego,
   15. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,
   16. koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich,
   17. prowadzenie dokumentacji finansowo-decyzyjnej dotyczącej stypendiów szkolnych,
  2. w zakresie pomocy społecznej:
   1. prowadzenie dokumentacji finansowo-decyzyjnej dotyczącej:
    1. dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych,
    2. stypendiów sportowych,
    3. innych świadczeń socjalnych na rzecz mieszkańców miasta,
   2. opracowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie dokumentacji konkursowej i finansowo-rozliczeniowej środków pożytku publicznego,
   3. stała współpraca z MOPS Lędziny względem wszystkich form pomocy dla mieszkańców miasta,
   4. obsługa porozumień, dotacji, rozliczeń z ośrodkami rehabilitacji dzieci, ośrodkami zdrowia, szpitalem wojewódzkim, stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, itp. (korespondencja),
   5. prowadzenie rejestru spraw i dokumentacji realizacyjnej bezpośredniej pomocy burmistrza miasta dla mieszkańców,
  3. w zakresie ochrony zdrowia:
   1. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych,
   2. monitorowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
   3. współpraca z Radą Społeczną Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
   4. przygotowanie materiałów na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej MZOZ (burmistrza miasta),
   5. współpraca z dyrektorem Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
   6. przygotowywanie materiałów dla Rady Miasta w zakresie ochrony zdrowia.".
 3. dodaje się §28a o następującym brzmieniu:

  "§28a

  Do zadań Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy należy:

  1. w zakresie komunikacji społecznej:
   1. koordynowanie polityki informacyjnej miasta,
   2. przygotowywanie i udostępnianie informacji o wydarzeniach w mieście,
   3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dziennikarzy i artykuły zamieszczone na łamach prasy,
   4. koordynowanie przepływu informacji w Urzędzie Miasta,
   5. prowadzenie monitoringu mediów komunikacyjnych,
   6. przygotowywanie projektów pism okolicznościowych i wystąpień,
  2. w zakresie działalności kulturalnej:
   1. scalanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie wszelkich przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta,
   2. opracowanie i przedstawianie burmistrzowi miasta Rocznego Miejskiego Programu Działalności Kulturalnej na podstawie rocznych planów działalności podstawowej MOK, MBP, stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych obejmującego kalendarz imprez kulturalnych gminy, organizatorów i źródła ich finansowania,
   3. pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w mieście przez stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe itp.,
   4. współpraca z wszystkimi podmiotami realizującymi działalność kulturalna na terenie miasta względem skuteczności promocji tych realizacji,
   5. reprezentowanie na zewnątrz miasta Lędziny wobec całego zakresu zagadnień działalności kulturalnej realizowanej w kraju i za granicą,
   6. nadzór nad przekazywaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji budżetowych miasta dla jednostek kultury i stowarzyszeń,
  3. w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej:
   1. prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury fizycznej w mieście,
   2. opracowanie rocznego planu działalności podstawowej obejmującego kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście,
   3. planowanie i pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych sportu i rekreacji,
   4. pomoc programowa, organizacyjna dla całości imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w mieście przez jednostki miejskie, stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe, itp.,
   5. ścisła współpraca z placówkami szkolnymi, organizacjami związkowymi, klubami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi miasta wobec ich poczynań sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych,
   6. prowadzenie działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach Ośrodka Rekreacyjnego "Zalew",
  4. w zakresie działalności urzędowo-administracyjnej:
   1. rejestrowanie i wydawanie jednorazowych dokumentów dotyczących: zgromadzeń, manifestacji, korowodów itp.,
   2. obsługa należności finansowych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez miasto,
   3. sporządzanie miejskich planów finansowo-budżetowych dotyczących zadań z zakresu sportu i rekreacji,
   4. sporządzenie całościowych analiz i sprawozdawczości statystycznej dotyczącej kultury, sportu i rekreacji w mieście,
   5. nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wszystkimi wydawnictwami Urzędu Miasta,
   6. wydawanie decyzji dotyczących organizacji imprez masowych, zbiórek publicznych,
   7. obsługa finansowo-księgowa (naliczanie odsetek od spłat) pożyczek lub stypendiów na cele kształcenia,
   8. pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w mieście przez stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe, itp.,
   9. współpraca z wszystkimi podmiotami realizującymi działalność kulturalną na terenie miasta względem skuteczności promocji tych realizacji,
  5. w zakresie promocji miasta:
   1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej ,w tym organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie promocji miasta,
   2. prowadzenie spraw związanych z promocją miasta,
   3. inicjowanie działań służących rozwojowi miasta poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,
   4. realizacja zadań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi,
   5. współtworzenie strategii, programów rozwoju miasta,
   6. bieżący przegląd informacji internetowych dotyczących zagadnień promocji, sposobu jej realizacji i współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą,
   7. organizacja i udział w wystawach, targach i konferencjach dotyczących promocji i rozwoju miasta,
   8. opracowywanie i wydawanie materiałów reklamowych i promujących miasto,
   9. nadzór nad przygotowaniem, drukiem i kolportażem samorządowej gazety lędzińskiej,
  6. w zakresie współpracy z przedsiębiorcami:
   1. współpraca w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego miasta,
   2. monitorowanie wybranych zjawisk gospodarczych,
   3. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
   4. opracowywanie i wdrażanie założeń polityki gospodarczej miasta w odniesieniu do sektora MŚP (w ramach przyjętej strategii rozwoju miasta),
   5. współpraca z organizacjami i instytucjami gospodarczymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
   6. współpraca w przedmiocie swojego działania z odpowiednimi komórkami w jednostkach organizacyjnych,
   7. współorganizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla przedsiębiorców,
   8. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji dotyczących:
    1. rozpoczętych i planowanych inwestycji w mieście,
    2. warunków realizowania inwestycji,
    3. sytuacji społeczno-ekonomicznej Lędzin,
    4. potencjału ludzkiego Lędzin,
    5. atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
    6. kapitału zagranicznego,
    7. instytucji okołobiznesowych, finansowych i banków,
   9. utrzymywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami,
   10. umożliwianie kontaktów pomiędzy lędzińskimi a zagranicznymi przedsiębiorcami,
   11. gromadzenie informacji o odbywających się w Polsce i za granicą imprezach targowych i wystawienniczych, dofinansowanych przez Ministerstwo Pracy Gospodarki i Polityki Społecznej oraz uczestnictwo wraz z przedsiębiorcami w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych,
   12. informowanie podmiotów gospodarczych o źródłach finansowania inwestycji i programach pomocowych oraz instytucjach udzielających wsparcia w procesie aplikowania o środki zewnętrzne,
  7. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
   1. utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
   2. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym i finansowym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
   3. koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
   4. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
   5. opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego do konsultacji społecznych,
   6. opracowanie projektu programu współpracy organizacjami pożytku publicznego,
   7. przygotowanie sprawozdania z wykonania programu współpracy organizacjami pożytku publicznego,
   8. opracowanie materiałów do postępowania konkursowego dla organizacji pożytku publicznego.",
 4. §29 otrzymuje następujące brzmienie:

  "§29

  Do zakresu działania Referatu ds. Funduszy Europejskich należy w szczególności:

  1. rozpoznanie możliwości finansowania przedsięwzięć miejskich przez programy pomocowe dla samorządów oraz inne formy finansowania na zasadach preferencyjnych,
  2. bieżąca analiza informacji na temat możliwości współpracy międzynarodowej i pozyskiwania środków ze struktur europejskich,
  3. gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,
  4. pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,
  5. współpraca z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków zewnętrznych,
  6. opracowywanie wniosków w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych,
  7. aplikowanie o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych w ramach lokalnych partnerstw i inicjatyw,
  8. współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy krajowych i europejskich,
  9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami międzygminnymi w zakresie wykorzystania programów pomocowych do realizacji zadań miasta,
  10. prowadzenie spraw związanych ze współpracą miasta z zagranicą,
  11. pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji wspólnych projektów, finansowe rozliczanie projektów z Unii.".

§2

Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta, stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszego zarządzenia jako załącznik numer 1.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.177.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.23
Data udostępnienia: 2015.07.27 18:00:51
Liczba odwiedzin strony: 507 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 20:55:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny