Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.198.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kupilasa, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami), uchwały nr IX/67/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o., nieruchomości położonej w Lędzinach, niezbędnej do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny", uchwały nr IX/68/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o., nieruchomości położonej w Lędzinach, niezbędnej do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny", zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Lędzinach, obręb Lędziny, karta mapy 13, przy ul. Kupilasa, oznaczoną jako działka numer 133/13 o powierzchni 0,0053 ha. Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00000545/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ledziny.pl. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.198.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (139 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:01
Liczba odwiedzin strony: 366 (ostatnie odwiedziny 2020.02.19 22:18:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny