Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.200.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Betonowej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami), uchwały nr LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2, przy ul. Betonowej, oznaczoną numerem geodezyjnym 3381/170 o powierzchni 0,0072 ha. Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ledziny.pl. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.200.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (136 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:01
Liczba odwiedzin strony: 492 (ostatnie odwiedziny 2021.01.22 09:49:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny