Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Samodzielne stanowiska
 Strona archiwalna z dnia 2014.04.30 22:40:19 powrót do aktualnej strony
 

Główny Specjalista ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Audytor Wewnętrzny

Radca Prawny

Główny Specjalista ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

mgr inż. Marzanna Fabian
ul. Lędzińska 55, pok. nr 104, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 121
e-mail: infor@ledziny.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 • w zakresie informatyki:
  • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
  • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci,
  • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,
  • konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
  • integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
  • nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
  • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu,
  • bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,
  • koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,
  • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,
  • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,
 • w zakresie bezpieczeństwa informacji:
  • udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
  • nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,
  • nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,
  • opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,
  • identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,
  • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,
  • sygnalizowanie burmistrzowi lub właściwym naczelnikom wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

mgr Urszula Pomietło-Rudol
ul. Lędzińska 55, pok. nr 106
tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych należy w szczególności:

 • w zakresie spraw wojskowych:
  • planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,
  • opracowywanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej czasu "P" i "W" na terenie gminy,
  • opracowywanie dokumentacji oraz uruchamianie "stałego dyżuru" Urzędu Miasta,
  • zapewnienie właściwego obiegu pism niejawnych,
  • opracowywanie dokumentacji planistycznej "Akcji Kurierskiej" i Stanowiska Kierowania Urzędu Miasta,
  • doręczanie kart powołania na ćwiczenia wojskowe oraz do czynnej służby wojskowej w czasie wojny,
  • wykonywanie zadań terenowego organu obrony cywilnej w zakresie określonym przez burmistrza,
  • prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
  • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
  • współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Administracji w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru przedpoborowych,
  • współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych działań,
 • w zakresie obrony cywilnej:
  • opracowywanie projektu działań dotyczących "Kryzysowego Systemu Ochrony Ludności" oraz gotowości ratowniczej na terenie gminy, a w szczególności:
   • opracowywanie zadań i obowiązków w odniesieniu do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy w ww. zakresie,
   • realizacja zadań planistycznych i wykonawczych systemu określonych jako cztery etapy:
    • zapobieganie klęskom i zdarzeniom,
    • przygotowywanie zespołów do akcji,
    • reagowanie podczas wydarzeń,
    • odbudowa po klęskach,
   • współpraca z organami powiatu zajmującymi się systemem ochrony ludności w zakresie utrzymania w gotowości odpowiedniej ilości sił i środków ratowniczych w trybie świadczeń rzeczowych i osobistych,
   • współpraca z Sztabem Zarządzania Kryzysowego, Komendą Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, służbą zdrowia, technicznymi służbami miejskimi, formacjami ratowniczymi w mieście - w tym KWK "Ziemowit",
   • opracowywanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o wszelkich zagrożeniach,
   • nadzór nad realizacją zadań przez zakłady pracy zlokalizowane na terenie gminy,
   • analiza zdarzeń i sytuacji pod kątem możliwości występowania zagrożeń,
   • nakładanie świadczeń na rzecz kierownictwa urzędu,
   • zabezpieczanie formacji w sprzęt i materiały,
   • planowanie ćwiczeń oraz szkoleń, sprawdzających funkcjonowanie formacji na terenie gminy,
   • przygotowywanie dokumentacji do ewakuacji ludności i dobytku z terenów zagrożonych,
   • przygotowywanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
   • planowanie i realizacja środków finansowych na zadania obronne ludności,
  • współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych zadań,
 • prowadzenie zadań związanych z grobownictwem wojennym:
  • utrzymanie porządku i czystości:
   • na grobie żołnierzy I i II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Anny,
   • Pomniku Powstańców Śląskich przy ul. Lędzińskiej,
   • obelisku przy ul. Paderewskiego,
   • obelisku w Mysłowicach-Brzezince,
 • uczestnictwo w uroczystościach państwowych i wojskowych,
 • w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
  • przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • naliczanie należności i prowadzenie ewidencji opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
  • współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • współpraca z Izbą Wytrzeźwień,
 • przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) wniosków o:
  • zarejestrowanie działalności gospodarczej,
  • dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
  • wykreślenie wpisu w CEIDG,
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • współpraca z Ministerstwem Gospodarki w zakresie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Patrycja Wala
ul. Lędzińska 55, pok. nr 101, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 147
e-mail: p.wala@ledziny.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • organizacyjne i techniczne zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji;
 • opracowanie wytwarzania, przetwarzania, ewidencji i obiegu oraz zabezpieczenia dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową opatrzone klauzulą "Poufne" i "Zastrzeżone";
 • opracowanie i aktualizacja planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 • szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie;
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

Audytor Wewnętrzny

mgr Joanna Warchulska-Kopeć
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 113
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Do zadań i kompetencji Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

 • w zakresie audytu wewnętrznego:
  • wykonywanie zadań audytora wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a w szczególności:
   • sporządzanie rocznego planu audytu,
   • wykonywanie zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem rocznym oraz w uzasadnionych wypadkach poza planem audytu,
   • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu, wykonywanie czynności monitorujących i oceniających wdrożenie rekomendacji,
   • współpraca z audytorami zewnętrznymi,
   • czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 • w zakresie kontroli:
  • przeprowadzanie kontroli wymaganej ustawą o finansach publicznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych gminy, oraz w innych podmiotach dotowanych z budżetu miasta,
  • analizowanie i przedstawianie burmistrzowi informacji o realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy oraz efektywności ich działania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami burmistrza miasta,
  • przedstawianie burmistrzowi miasta niekorzystnych zjawisk w działalności jednostek oraz inicjowanie kierunków prawidłowego działania,
  • sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania kontroli wewnętrznej prowadzonej przez jednostki organizacyjne miasta pod względem:
   • realizacji procedur kontroli wydatków ze środków publicznych,
   • zasady wstępnej celowości poniesionych wydatków,
   • sposobu wykorzystania wyników kontroli,
  • wskazywanie jednostkom kontrolowanym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  • sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
  • przeprowadzanie kontroli sprawdzających,
  • analizowanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych dla poprawy działalności jednostek,
  • współpraca organami kontroli zewnętrznej.

Radca Prawny

mgr Alicja Bobiec
ul. Lędzińska 55, pok. nr 110a, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 122
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Do zadań i kompetencji Radcy Prawnego należy w szczególności:

 • udzielanie opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń oraz umów, pism okólnych),
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych,
 • obsługa prawna Urzędu Miasta Lędziny - Kancelaria Prawna:
  • ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
   tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 138
   e-mail: prawo@ledziny.pl.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.04.30
Data udostępnienia: 2014.04.30 22:40:19

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny