Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Rada Miasta
 Strona archiwalna z dnia 2007.02.27 23:09:06 powrót do aktualnej strony
 
Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:
 • przewodniczący,
 • wiceprzewodniczący,
 • komisje stałe,
 • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Miasta należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji, a także pełnienia w ustalonych terminach dyżurów. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji rady

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Miasta, w sali narad (parter, pokój nr 011), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miasta rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. W sprawach ogólnospołecznych Rada podejmuje rezolucje i apele. Do rezolucji i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. Szczegółowy opis sposobu przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział IV §20-32 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

W obecnej kadencji 2006-2010 Rada Miasta działa w następującym składzie:

Przewodniczący Piotr Gorzeń
e-mail: przewodniczacy@ledziny.pl 
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 65 11 do 13 w. 31, 216 65 06
dyżur w pokoju nr 114b: 

czwartek od 1530 do 1630

Wiceprzewodniczący: Alojzy Palka
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 65 11 do 13 w. 31, 216 65 06
dyżur w pokoju nr 114b: 

poniedziałek od 1600 do 1700

Wiceprzewodniczący: Edward Żołna
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 65 11 do 13 w. 31, 216 65 06
dyżur w pokoju nr 114b: 

poniedziałek od 1600 do 1700

Radni: Otylia Bubiak
Teresa Ciepły
Zofia Dudek
Kazimierz Gut
Marek Korba
Ludwik Kubica
Tomasz Noras
Emil Piątek
Marian Ptaszkowski
Zdzisław Rudol
Krystyna Wróbel
Jerzy Żołna

Obsługę Rady Miasta prowadzi:

Referat Kadr i Organizacji
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 wew. 31, (32) 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza miasta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta,
  • emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu:
  • administracji rządowej,
  • właściwości powiatu oraz,
  • właściwości województwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach:
  • herbu miasta Lędziny,
  • flag, emblematów, insygniów i innych symboli miasta Lędziny,
  • nazw ulic,
  • placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta Lędziny oraz tytułu zasłużonego dla miasta Lędziny wg zasad określonych przez Radę Miasta,
 • wyrażanie zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy, powołanie młodzieżowej rady gminy i nadanie jej statutu,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

Obowiązki radnych:

 • obowiązek aktywnego udziału w pracach rady i posiedzeniach komisji,
 • utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:
  • informowanie mieszkańców o sprawach gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,
  • przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

Dyżury radnych:

Imię i nazwisko Termin Godziny Miejsce dyżuru
Otylia Bubiak 8.01.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Teresa Ciepły 15.01.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Zofia Dudek 22.01.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Kazimierz Gut 29.01.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Marek Korba 5.02.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Ludwik Kubica 12.02.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Tomasz Noras 19.02.2007 1500-1600 Urząd Miasta Lędziny
Tomasz Noras 23.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 2
obwód nr 6
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Paderewskiego 5
Kazimierz Gut 23.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 5
obwód nr 6
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Paderewskiego 5
Emil Piątek 26.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 3
obwód nr 7
OSP w Lędzinach
ul. ks. Kontnego 32
Marian Ptaszkowski 27.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 4
obwód nr 8
Gimnazjum nr 1
ul. Pokoju 29
Marek Korba 27.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 4
obwód nr 8
Gimnazjum nr 1
ul. Pokoju 29
Jerzy Żołna 28.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 6
obwód nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Hołdunowska 13
Edward Żołna 28.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 7
obwód nr 5
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Hołdunowska 13
Piotr Gorzeń 28.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 9
obwód nr 5
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Hołdunowska 13
Zofia Dudek 28.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 10
obwód nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Hołdunowska 13
Zdzisław Rudol 28.02.2007 1700 Okręg wyborczy nr 8
obwód nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Hołdunowska 13
Krystyna Wróbel 1.03.2007 1700 Okręg wyborczy nr 11
obwód 1
Gimnazjum nr 2
ul. Hołdunowska 72
Otylia Bubiak 1.03.2007 1700 Okręg wyborczy nr 11
obwód 1
Gimnazjum nr 2
ul. Hołdunowska 72
Ludwik Kubica 1.03.2007 1700 Okręg wyborczy nr 12
obwód nr 2
Gimnazjum nr 2
ul. Hołdunowska 72
Alojzy Palka 5.03.2007 1600 Okręg wyborczy nr 1
obwód nr 10
Górki, ul. Szenwalda 49
Teresa Ciepły 6.03.2007 1600 Okręg wyborczy nr 1
obwód nr 9
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Goławiecka 36

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.27
Data udostępnienia: 2007.02.27 23:09:06

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny