Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Samodzielne stanowiska
 Strona archiwalna z dnia 2007.04.13 21:21:04 powrót do aktualnej strony
 

Główny Specjalista ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Samodzielny Inspektor ds. Windykacji Należności

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Radca Prawny

Główny Specjalista ds. Prawnych

Główny Specjalista ds. Kontroli

Główny Specjalista ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

mgr inż. Marzanna Fabian
ul. Lędzińska 55, pok. nr 104, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 21
e-mail: infor@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 • w zakresie informatyki:
  • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
  • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci,
  • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,
  • konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
  • integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
  • nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
  • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu,
  • bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,
  • koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,
  • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,
  • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,
 • w zakresie bezpieczeństwa informacji:
  • udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
  • nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,
  • nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,
  • opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,
  • identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,
  • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,
  • sygnalizowanie burmistrzowi lub właściwym naczelnikom wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Inspektor ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Krystyna Piątek
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202a, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 35
e-mail: oc@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Inspektora ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw w zakresie spraw wojskowych:
  • planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności;
  • opracowanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej czasu "P" i "W" na terenie gminy;
  • opracowanie dokumentacji oraz uruchamianie "stałego dyżuru" Urzędu Miasta;
  • zapewnienie właściwego obiegu pism niejawnych;
  • opracowanie dokumentacji planistycznej "Akcji Kurierskiej" i Stanowiska Kierowania Urzędu Miasta;
  • doręczanie kart powołania na ćwiczenia wojskowe oraz do czynnej służby wojskowej w czasie wojny;
  • wykonywanie zadań terenowego organu obrony cywilnej w zakresie określonym przez burmistrza;
  • prowadzenie rejestracji przedpoborowych;
  • udział w przygotowaniu o przeprowadzeniu poboru;
  • współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich i Administracji w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru przedpoborowych;
  • współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych działań,
 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej:
  • opracowanie projektu działań dotyczących "Kryzysowego Systemu Ochrony Ludności" oraz gotowości ratowniczej na terenie gminy, a w szczególności:
   • opracowuje zadania i obowiązki w odniesieniu do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy w ww. zakresie;
   • realizuje zadania planistyczne i wykonawcze systemu określone jako cztery etapy:
    • zapobieganie klęskom i zdarzeniom;
    • przygotowanie zespołów do akcji;
    • reagowanie podczas wydarzeń;
    • odbudowa po klęskach;
   • współpracuje z organami powiatu zajmującymi się systemem ochrony ludności w zakresie utrzymania w gotowości odpowiedniej ilości sił i środków ratowniczych w trybie świadczeń rzeczowych i osobistych;
   • współpracuje z Sztabem Zarządzania Kryzysowego, Komendą Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, służbą zdrowia, technicznymi służbami miejskimi, formacjami ratowniczymi w mieście - w tym KWK "Ziemowit";
   • opracowuje system ostrzegania i alarmowania ludności o wszelkich zagrożeniach;
   • nadzoruje realizację zadań przez zakłady pracy zlokalizowane na terenie gminy;
   • analizuje zdarzenia i sytuacje pod kątem możliwości występowania zagrożeń;
   • nakłada świadczenia na rzecz kierownictwa Urzędu;
   • zabezpiecza formacje w sprzęt i materiały;
   • planuje ćwiczenia oraz szkolenia, sprawdzające funkcjonowanie formacji na terenie gminy;
   • przygotowuje dokumentację do ewakuacji ludności i dobytku z terenów zagrożonych;
   • przygotowuje budowle ochronne i urządzenia specjalne;
   • planuje i realizuje środki finansowe na zadania obronne ludności;
  • współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych zadań.

Samodzielny Inspektor ds. Windykacji Należności

Grażyna Noras
ul. Lędzińska 55, pok. nr 101, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 47
e-mail: finanse@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności należy w szczególności:

 • wystawianie upomnień z tytułu nieterminowych wpłat w podatku:
  • od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
  • podatku rolnego i leśnego osób fizycznych i prawnych,
  • od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
 • analiza zadłużeń i wystawianie:
  • tytułów wykonawczych od zaległości: w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
  • tytułów wykonawczych od zaległości: w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych od ww.,
 • bieżąca współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie egzekwowania zaległości podatkowych, prowadzenie korespondencji wyjaśniającej na podstawie przepisów o postępowaniu w egzekucji.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Joanna Warchulska-Kopeć
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 13
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • organizacyjne i techniczne zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji;
 • opracowanie wytwarzania, przetwarzania, ewidencji i obiegu oraz zabezpieczenia dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową opatrzone klauzulą "Poufne" i "Zastrzeżone";
 • opracowanie i aktualizacja planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 • szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie;
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

dr inż. Jan Pałasz
ul. Lędzińska 47, I piętro, pok. nr DG4/6, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 25
e-mail: ekologia@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego należy w szczególności:

 • organizacja działań i nadzór nad pracą Zespołu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • organizacja działań i nadzór przy opracowywaniu dokumentu "Polityka Środowiskowa Gminy",
 • organizacja działań i nadzór nad uruchomieniem i wdrożeniem Programu Zarządzania Środowiskowego REMAS,
 • współpraca z operatorem REMAS w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w zakresie funkcjonowania systemu i dostępu do bazy danych SOZAT,
 • współpraca z przedstawicielem ATMOTERM SA w Opolu, jako licencjodawcy w zakresie integracji danych dotyczących systemu REMAS i korzystania z systemów informatycznych SOZAT-REMAS-GMINA.

Radca Prawny

mgr Czesław Resiak
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 38
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Radcy Prawnego należy w szczególności:

 • udzielanie opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń oraz umów, pism okólnych),
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych.

Główny Specjalista ds. Prawnych

Alicja Bobiec-Ptak
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 38
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Prawnych należy w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 • opiniowanie po względem prawnym projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń, decyzji, pism okólnych),
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych,
 • przygotowywanie wzorów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez burmistrza miasta,
 • udział w sesjach Rady Miasta.

Główny Specjalista ds. Kontroli

mgr Joanna Warchulska-Kopeć
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 13
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Kontroli należy w szczególności:

 • kontrola działalności wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie materiałów oraz zaleceń pokontrolnych,
 • bieżące informowanie burmistrza o stwierdzonych w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościach oraz uchybieniach,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie poprawy funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 • nadzór właścicielski spółek prawa handlowego, w których gmina posiada udziały,
 • prowadzenie ewidencji spółek, o których mowa w pkt. 5,
 • prowadzenie spraw w zakresie przekształcania jednostek organizacyjnych gminy.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Czudaj, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 22, e-mail: rczudaj@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.13
Data udostępnienia: 2007.04.13 21:21:04

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny