Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.9.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 20.02.2012 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Na podstawie §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. nr 167, poz. 1375), zarządzam, co następuje:

§1

W brakowania dokumentacji niearchiwalnej po upływie okresu przechowywania, w szczególności sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie, powołuję komisję w składzie:

  1. z-ca naczelnika WSOiA,
  2. pracownik prowadzący archiwum zakładowe,
  3. przedstawiciel komórki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu.

§2

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 14, poz. 67 z 2011 r. z późniejszymi zmianami).

§3

Komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej i spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.

§4

Komisja sporządza wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Pszczynie.

§5

Do wniosku o zgodę dołącza się:

  1. protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej (zał. nr 1),
  2. spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub do zniszczenia (zał. nr 2).

§6

Po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej archiwista zakładowy przekazuje ją do zniszczenia.

§7

Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dokonuje się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§8

Nadzór nad wykonaniem zarządzania powierza się sekretarzowi miasta.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.9.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0120.9.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.02.20
Data udostępnienia: 2013.02.08 19:38:08
Liczba odwiedzin strony: 694 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny