Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.270.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.03.2012 w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań realizacji i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji VII etapu programu na rok 2012 zadania: "Podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012-2013"

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a pkt 5 i 21, art. 403 ust. 4 i 5, art. 85, art. 141 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miasta Lędziny nr XVII/128/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny" oraz uchwały nr XVII/129/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII)", zarządzam, co następuje:

§1

  1. Powierzyć Referatowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych, wykonanie zadań w zakresie czynności i obowiązków dla wdrożenia i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012-2013".
  2. Czynności i obowiązki oraz generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla VII etapu w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012-2013 określa załącznik do uchwały nr XVII/129/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady dofinansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII)".

§2

  1. Ponowić zaproszenie publiczne do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji zadania: "Podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012-2013", do Komisji do spraw Wyboru Ofert Wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny, powołanej zarządzeniem burmistrza miasta Lędziny nr 0151/7/10 z dnia 30.12.2010 r.
  2. Przyjąć kryteria formalne i merytoryczne oraz specyfikację oferty dla wykonawców robót montażowo-budowlanych wraz z dostawą urządzeń grzewczych.
  3. Zakres i wymaganą dokumentację oferty określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Traci moc zarządzenie nr 0050.78.2011 z dnia 22.04.2011 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych oraz w zakresie spraw finansowych skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 0050.270.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.01
Data udostępnienia: 2012.03.13 21:59:57
Liczba odwiedzin strony: 639 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny