Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.314.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.05.2012 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za 2012 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach

Na podstawie §1 pkt 1 oraz §7 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Lędziny nr XX/152/12 z 29.03.2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Rozłożyć na raty - użytkownikowi wieczystemu, tj. Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach - opłatę roczną za 2012 r., w wysokości 20 465,25 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 25/100) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, oznaczonej numerem 1705/184 o powierzchni 6 713 m2.
 2. Wyznaczyć następujące terminy opłaty, o której mowa w §1 pkt 1:
  • do dnia 20 czerwca 2012 r. - kwota 5 117,25 zł (słownie: pięć tysięcy sto siedemnaście złotych 25/100),
  • do dnia 20 sierpnia 2012 r. - kwota 5 116,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych 00/100),
  • do dnia 20 października 2012 r. - kwota 5 116,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych 00/100),
  • do dnia 20 grudnia 2012 r. - kwota 5 116,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto szesnaście złotych).
 3. Umorzyć odsetki naliczone od terminu wymagalności płatności do dnia wydania niniejszego zarządzenia w kwocie 437,00 zł.
 4. Niedotrzymanie powyższych terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych od pierwotnego terminu płatności wraz z odsetkami o których mowa w pkt 3.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.29
Data udostępnienia: 2012.06.04 23:12:08
Liczba odwiedzin strony: 628 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 04:39:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny