Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.317.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.05.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Lędzinach przy ul. Pokoju 84 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 22 stanowiący własność gminy Lędziny, położony w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Pokoju 84 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, szczegółowo opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ledziny.pl. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.317.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (99 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.30
Data udostępnienia: 2012.06.04 23:12:08
Liczba odwiedzin strony: 646 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 04:40:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny