Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.324.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 13.06.2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń infrastruktury gminnej stanowiących własność gminy Lędziny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 ust. 1, art. 12, 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Osobom, które korzystają z nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny - bez tytułu prawnego - nalicza się odpowiednio odszkodowanie za bezumowne korzystanie w wysokości odpowiadającej dwukrotności minimalnych stawek określonych odrębnym zarządzeniem burmistrza w sprawie ustalenia wysokości opłat w zależności od sposobu korzystania z nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  2. Osobom, które korzystają z nieruchomości lub urządzeń infrastruktury stanowiących własność gminy Lędziny w celu zamieszczenia reklamy - bez tytułu prawnego - nalicza się odpowiednio odszkodowanie za bezumowne korzystanie w wysokości odpowiadającej pięciokrotności minimalnych stawek określonych w uchwale Rady Miasta nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 r. w sprawie "wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne".
  3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty odszkodowania określonego w pkt 1 i 2 na korzystniejsze dla gminy, jeżeli następuje to za obopólną zgodą stron lub jest uzasadniona wysokością szkody poniesionej przez gminę.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego oraz naczelnikowi Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.

§3

Traci moc zarządzenie burmistrza miasta Lędziny nr 0151/811/2010 z 27.04.2012 r. oraz zarządzenie nr 0050.303.2012 z 27.04.2012 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.13
Data udostępnienia: 2012.06.19 18:41:23
Liczba odwiedzin strony: 817 (ostatnie odwiedziny 2020.08.07 14:04:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny