Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.28.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.06.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz wyznaczenia koordynatora tego zespołu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w celu realizacji projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" o numerze POIG.08.03.00-24-073/11-00 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Do składu Zespołu ds. projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" wyznaczam:
  • panią Marzannę Fabian – koordynator projektu,
  • panią Mariolę Jaromin – zastępca koordynatora,
  • panią Iwonę Dworak – specjalista ds. zamówień publicznych,
  • pana Roberta Sitko,
  • panią Dorotę Hudy.
 2. Do zadań zespołu należy realizacja projektu prowadząca do osiągnięcia celu projektu oraz wskaźników określonych we wniosku i w umowie o dofinansowanie, zapewnienie trwałości projektu, w szczególności:
  1. gromadzenie pełnej dokumentacji projektu, utrzymywanie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
  2. nadzór nad terminową realizacją zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu, nad realizacją umów przez wykonawców, nadzorowanie prac firm zewnętrznych,
  3. przekazanie dokumentacji projektu do archiwizacji zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,
  4. realizacja naboru beneficjentów ostatecznych,
  5. przygotowywanie we współpracy z IWZ wymaganych umową o dofinansowanie dokumentów, raportów i sprawozdań wymaganych przez Instytucję Wdrażającą,
  6. nadzór nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie, terminowe zamknięcie i ostateczne rozliczenie projektu w współpracy z IWZ,
  7. kontrola realizacji harmonogramu, przygotowanie do zatwierdzenia zmian w budżecie urzędu miasta dotyczącym projektu, przesunięć środków między zadaniami i we wniosku,
  8. zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych i umów zawieranych w ramach projektu, merytoryczna weryfikacja faktur w tym opis faktur oraz sprawozdań, raportów o finansowym postępie realizacji projektu,
  9. prowadzenie sprawozdawczości projektu,
  10. monitoring i ewaluacja projektu (monitoring prawidłowości i terminowości działań przewidzianych w projekcie, w tym udział w odbiorach prac),
  11. współpraca z instytucją wdrażającą - Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie,
  12. reprezentowanie projektu na zewnątrz.
 3. Upoważniam panią Marzannę Fabian oraz Dorotę Hudy do poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny".

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarz miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.29
Data udostępnienia: 2013.02.12 18:15:10
Liczba odwiedzin strony: 574 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny