Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.374.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.09.2012 w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XXIV/188/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową, zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do ponownego oddania w najem - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową, nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Lędziny, wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

  • wykaz nieruchomości przeznaczonej do ponownego oddania w najem poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,
  • informację o wywieszeniu powyższego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny zlokalizowanych na terenie gminy, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ledziny.pl.

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.374.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (154 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.09.04
Data udostępnienia: 2012.09.14 23:20:44
Liczba odwiedzin strony: 588 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 22:49:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny