Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.409.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.11.2012 w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 2730/411 o powierzchni 0,0064 ha, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Waryńskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§1

Nabycie - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Waryńskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2730/411 o pow. 0,0064 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.

§2

Nieruchomość opisana w §1 oznaczona jest - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r. - symbolem 4MN1: tereny zabudowy mieszkaniowej.

§3

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta Lędziny: dział 700, rozdział 70005 §6060.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.12
Data udostępnienia: 2012.11.21 20:47:07
Liczba odwiedzin strony: 556 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny