Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.50.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 14.11.2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku miasta Lędziny w Urzędzie Miasta Lędziny w 2012 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 i 4 w związku z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzeniem nr 120.2.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić pełną inwentaryzację wszystkich składników majątku miasta Lędziny w Urzędzie Miasta Lędziny na ostatni dzień roku obrotowego 2012 r.

§2

W celu przeprowadzania inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

 1. przewodnicząca - Renata Kowalska,
 2. z-ca przewodniczącego - Agnieszka Gałuszka,
 3. sekretarz - Dorota Hudy.

§3

 1. Inwentaryzację środków trwałych, aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie za wyjątkiem środków trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony należy przeprowadzić metodą "weryfikacji ewidencji z posiadanymi dokumentami".
 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą "spisu z natury" powołuję zespoły spisowe spośród pracowników Urzędu Miasta Lędziny.

§4

 1. Inwentaryzację środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony należy przeprowadzić metodą "weryfikacji ewidencji z posiadanymi dokumentami".
 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku określonego w ust. 1 powołane zostają następujące komisje:
  • Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej:
   1. przewodniczący komisji - Dominika Bizacka,
   2. członek komisji - Marcin Korfanty,
   3. członek komisji - Piotr Szydłowski,
  • Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych:
   1. przewodniczący komisji - Iwona Dworak,
   2. członek komisji - Krzysztof Lukasek,
   3. członek komisji - Dominika Bizacka,
  • Referat Kadr i Organizacji:
   1. przewodniczący komisji - Renata Kowalska,
   2. członek komisji - Małgorzata Ścierska,
   3. członek komisji - Daria Jargieło,
  • Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:
   1. przewodniczący komisji - Marian Biegański,
   2. członek komisji - Iwona Gwóźdź,
   3. członek komisji - Alicja Zaręba,
  • Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego:
   1. przewodnicząca komisji - Renata Czudaj,
   2. członek komisji - Agnieszka Gałuszka,
   3. członek komisji - Barbara Kula.

§5

 1. Inwentaryzację środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia należy przeprowadzić metodą "spisu z natury".
 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku określonego w ust. 1 powołana zostaje komisja w składzie:
  1. przewodnicząca komisji - Gabriela Dereń,
  2. członek komisji - Dorota Hudy,
  3. członek komisji - Piotr Szydłowski.

§6

 1. Komisja spisowa po dokonaniu spisu z natury przedłoży jego wyniki przewodniczącemu komisji najpóźniej do 17 grudnia 2012 r.
 2. Sprawdzone arkusze spisu z natury przewodniczący komisji przekaże w terminie do 20 grudnia 2012 r. do Wydziału Finansowego w celu wyceny składników majątkowych.
 3. Protokół z wyników inwentaryzacji metodą spisu z natury (określonej w §5) komisja przedłoży burmistrzowi miasta Lędziny w terminie do 30 grudnia 2012 r.

§7

 1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji wymienione w §4 zobowiązane są do złożenia pisemnych wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji do przewodniczącego komisji najpóźniej do 14 grudnia 2012 r. z wyjątkiem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek, których uzgodnienia dokonuje się na ostatni dzień roku obrotowego.
 2. Ewentualne różnice ustalone w wyniku inwentaryzacji należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 2012 r.
 3. Protokół końcowy z pełnej inwentaryzacji komisja przedłoży burmistrzowi miasta w terminie do 18 stycznia 2013 r.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.14
Data udostępnienia: 2013.02.22 21:45:27
Liczba odwiedzin strony: 952 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny