Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.426.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.12.2012 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 430), zarządzam, co następuje:

§1

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, będących w dyspozycji szkoły lub przedszkola, przeznacza się:

 1. 20% na organizację:
  1. szkoleń, w tym szkoleń rad pedagogicznych,
  2. seminariów,
  3. konferencji szkoleniowych,
 2. 80% na:
  1. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  2. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
  3. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub przedszkola,
  4. dofinansowanie w części lub całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  5. dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W uzasadnionych przypadkach, upoważnia się dyrektorów szkół i przedszkoli, do przesunięć środków pomiędzy formami doskonalenia, wymienionymi w punktach 1 i 2.

§2

Na rok 2013 ustala się następujące maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:

Koszty ponoszone przez nauczyciela na semestr Kwota dofinansowania na semestr
do 1 500 zł do 500 zł
od 1 501 zł do 2 000 zł do 700 zł
powyżej 2 000 zł do 1 000 zł

§3

Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane:

 1. specjalności kształcenia:
  1. języki obce,
  2. informatyka,
  3. fizyka,
  4. inne specjalności związane z potrzebami przedszkola lub szkoły,
 2. formy kształcenia:
  1. studia licencjackie,
  2. studia podyplomowe,
  3. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
  4. warsztaty metodyczne.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Lędziny.

§5

Traci moc zarządzenie nr 0050.232.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 13.12.2011 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.12.04
Data udostępnienia: 2012.12.14 21:01:54
Liczba odwiedzin strony: 673 (ostatnie odwiedziny 2020.08.06 10:02:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny