Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.59.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.12.2012 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 104 §1 i art. 1041-1043 Kodeksu pracy, zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Lędzinach stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia burmistrza miasta nr 0152/13/09 z dnia 30.06.2009 r., po zmianie dokonanej zarządzeniem nr 0152/12/10 z dnia 16.04.2010 r. wprowadzam następujące zmiany.

§2

 1. W §26:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Pracownicy Urzędu pracują w równoważnym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy wg następującego rozkładu czasu pracy:
   • poniedziałek 7.30 - 17.00,
   • wtorek 7.30 - 15.30,
   • środa 7.30 - 15.30,
   • czwartek 7.30 - 15.30,
   • piątek 7.30 - 14.00.",
  2. dodaje się ust. 14, 15 w następującym brzmieniu:
   1. "Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników Urzędu lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
   2. Normy czasu pracy, o których mowa w ust.14, stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.".
 2. W §35:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Zgoda bezpośredniego przełożonego na wyjście pracownika w sprawach osobistych powinna mieć formę pisemną.". Wzór ww. zgody stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. dodaje się ust. 3, 4 w następującym brzmieniu:
   1. "Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2, jeśli czas ten odpracował w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym , nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym miało miejsce wyjście w sprawach osobistych.
   2. Odpracowanie wyjścia w sprawach osobistych powinno odbywać się w taki sposób, aby wyjścia krótsze niż 30 minut były odpracowywane jednorazowo, zaś dłuższe mogą być odpracowywane w ciągu kilku dni, w przyjętym okresie rozliczeniowym, jednak czas odpracowania takiego wyjścia w danym dniu nie może być krótszy niż 30 minut.".
 3. W §41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.".

§3

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 1 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.59.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (92 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.12.17
Data udostępnienia: 2013.02.25 21:09:14
Liczba odwiedzin strony: 617 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:37:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny