Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.441.2013 burmistrza miasta Lędziny - szefa Obrony Cywilnej gminy Lędziny - z dnia 7.01.2013 w sprawie organizacji i Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w gminie Lędziny

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późniejszymi zmianami), §3 pkt 2 i §4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850), §3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850) w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzeniem nr 160/12 wojewody śląskiego z dn. 25 maja 2012 roku w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim, zarządzam, co następuje:

§1

W celu zapewnienia niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania i monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności tworzy się na terenie gminy Lędziny System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej "SWO".

§2

SWO jest elementem powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

§3

SWO tworzy burmistrz gminy Lędziny, na potrzeby realizacji zadań systemu na administrowanym przez siebie terenie.

§4

Zasady funkcjonowania SWO na terenie gminy Lędziny burmistrz gminy Lędziny uzgadnia ze starostą bieruńsko-lędzińskim.

§5

 1. Do SWO włącza się jednostki organizacyjne administracji państwowej i samorządowej realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony ludności i środowiska, ochotniczą straż pożarną, a także służby dyspozytorskie przedsiębiorstw, rozgłośnie radiowe oraz ośrodki telewizyjne.
 2. Włączenie jednostek organizacyjnych w skład SWO następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez burmistrza gminy Lędziny. Nie zmienia ono służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych przez te jednostki zadań.

§6

Funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SWO polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń dla ludności, mienia i środowiska, ich prognozowaniem, wykrywaniem i ostrzeganiem ludności.

§7

 1. W skład SWO na szczeblu gminnym wchodzą jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
 2. Dla zapewnienia sprawnego obiegu informacji ramach SWO zobowiązuję kierowników, dyrektorów instytucji wymienionych w ust. 1 niniejszego zarządzenia do przekazywania informacji o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach lub innych sytuacjach mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w gminie do sekretariatu burmistrza miasta Lędziny.

§8

Do głównych zadań jednostek organizacyjnych działających w ramach SWO należy w szczególności:

 • wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia;
 • powiadomienie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
 • ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz jej informowanie o sposobach postępowania, stosownie do rodzaju i zasięgu zaistniałych zagrożeń;
 • zapewnienie obiegu informacji za pomocą dostępnych środków łączności;
 • uruchamianie działań interwencyjnych (zabezpieczających i ochronnych).

§9

Ustala się następujące zasady wymiany informacji pomiędzy jednostkami SWO:

 • zakres przekazywania meldunków i informacji dotyczy zagrożeń sklasyfikowanych w siatce bezpieczeństwa Planu Zarządzania Kryzysowego gminy Lędziny;
 • w celu zapewnienia przepływu informacji między gminnym SWO, a powiatowym SWO, gminne SWO współpracuje z powiatowym SWO;
 • gminny SWO przekazuje jednostkom wchodzącym w skład gminnego SWO posiadane informacje, ostrzeżenia, komunikaty dotyczące zagrożeń wpływających na funkcjonowanie tych jednostek;
 • jednostki gminnego SWO przesyłają niezwłocznie informacje uzyskane w ramach działania SWO oraz informacje o zagrożeniach ponadlokalnych. Za zagrożenia i zdarzenia ponadlokalne przyjmuje się:
  1. zdarzenia (niezależnie od skali) na terenie gminy, które mogą stwarzać zagrożenie:
   • epidemiologiczne;
   • epizootyczne;
   • epifitozotyczne;
   • radiacyjne;
   • zakłócenia porządku prawnego - w wyniku konfliktu społecznego lub politycznego;
   • terrorystyczne;
  2. zagrożenia występujące na obszarze wykraczającym poza granice gminy lub zagrożenia o dużej skali, gdy niezbędne jest włączenie się szczebla powiatowego do działań reagowania kryzysowego,
  3. zdarzenia powodujące konieczność udzielenia pomocy gminie dotkniętej skutkiem kryzysu,
  4. zdarzenia zagrażające funkcjonowaniu przedsiębiorstwom, instytucjom, infrastrukturze mającej strategiczne znaczenie dla gminy i powiatu,
  5. zdarzenia skutkujące dużą ilością osób poszkodowanych lub ofiar,
  6. zdarzenia skutkujące dużymi stratami materialnymi,
 • informacje uzyskane w ramach działania gminnego SWO przekazywane są do powiatowego SWO;
 • gminne SWO sprawdza i weryfikuje oraz analizuje i ocenia otrzymane informacje;
 • gminne SWO w razie zaistniałej potrzeby współdziałają ze sobą w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach oraz w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności.

§10

Informacje należy przekazywać w oparciu o jeden z posiadanych środków łączności:

 1. aplikację elektroniczna "e-CZK".
 2. pocztę elektroniczną.
 3. łączność telefoniczną - przewodową, komórkową.
 4. sieci radiowe wojewody śląskiego.

§11

 1. Przekazywanie informacji, ostrzeżeń i komunikatów pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład SWO na szczeblu gminnym odbywa się zgodnie z ustalonymi wzajemnie wzorami meldunków, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Aplikacja informatyczna "e-CZK" jest podstawowym narzędziem do przekazywania informacji, ostrzeżeń i komunikatów, a także dokumentowania przebiegu zdarzeń kryzysowych pomiędzy SWO.
 3. W przypadku braku ustalonego wzoru meldunku lub w przypadku konieczności przekazywania informacji poza aplikacja "e-CZK", obowiązuje wzór meldunku określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór meldunku do przekazywania informacji ustalany jest z poszczególnymi uczestnikami SWO. W przypadku braku takiego ustalenia obowiązuje wzór meldunku określony w załączniku nr 2 do przedmiotowego zarządzenia.

§12

 1. Do ostrzegania i alarmowania ludności w ramach SWO należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, a w szczególności:
  • komunikaty i ostrzeżenia nadawane przez regionalne i lokalne rozgłośnie radiowe lub telewizyjne;
  • komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej;
  • komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających;
  • komunikaty i ostrzeżenia publikowane na stronach internetowych uczestników SWO;
  • syreny alarmowe;
  • systemy telekomunikacyjne (SMS, RDS).
 2. Sposób ostrzegania i alarmowania należy dobierać tak, aby był adekwatny do rodzaju i skali zagrożenia oraz zapewniał właściwy stopień zrozumienia dla mieszkańców.

§13

 1. Burmistrz miasta Lędziny zapewnia całodobowe funkcjonowanie SWO na administrowanym terenie.
 2. Do całodobowego przekazywania ostrzeżeń służy system SMS oraz poczta elektroniczna.
 3. Schemat obiegu informacji wraz z systemem przekazywania ostrzeżeń w ramach SWO stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Załącznik te w razie zaistniałych potrzeb podlega aktualizacji.

§14

Nadzór nad działaniem SWO sprawuje burmistrz miasta Lędziny.

§15

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się doradcy ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

§16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.441.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.441.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.441.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (62 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.07
Data udostępnienia: 2013.02.26 20:31:57
Liczba odwiedzin strony: 952 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 11:26:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny