Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.444.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.01.2013 w sprawie egzekucji należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Egzekucję należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, zwany dalej Ośrodkiem.
  2. Kwoty wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego zaliczek alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na bieżący rachunek Ośrodka.

§2

  1. Przekazane przez komornika sądowego na rachunek Ośrodka wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty zaliczek alimentacyjnych podlegają w całości wpłacie na konto dochodowe budżetu gminy, po uprzednim zaewidencjonowaniu należności i rozliczeniu jej na dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego i dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
  2. Rozliczoną należność stanowiącą dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina przekazuje na rachunek bieżący dochodów budżetu wojewody w terminach wynikających z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  3. Ośrodek powinien przekazać rozliczoną należność nie później niż w dniu poprzedzającym terminy, o których mowa w pkt 2, a w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy w pierwszy dzień roboczy poprzedzający ten dzień.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta Lędziny i dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§4

Traci moc zarządzenie nr 0151/581/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.09.2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego wierzyciela, na które komornik sądowy będzie przekazywał kwoty wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego oraz sposób i termin przekazania tych kwot, zmienionego zarządzeniem nr 0151/148/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.07.2007 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.29
Data udostępnienia: 2013.02.26 20:31:57
Liczba odwiedzin strony: 784 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 00:54:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny