Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.481.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 18.03.2013 w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego na ustalenie warunków zbycia udziałów spółki EKOREC Sp. z o.o. oraz powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216), §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., nr 114, poz. 664) oraz uchwały nr XX/153/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez burmistrza Lędzin, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ogłaszam przetarg publiczny na zbycie 5 182 udziałów Spółki o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.
 2. Zbywane udziały stanowią 51% kapitału zakładowego Spółki.

§2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie opublikowany w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lędziny pod adresem internetowym http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi.

§3

Przedmiotem przetargu będzie zbycie 5 182 udziałów oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponuje najkorzystniejszą cenę, przy czym cena za cały pakiet nie może być niższa niż 326 466 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), tj. 63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote) za jeden udział.

§4

 1. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w §1, powołuję komisję przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
  • przewodniczący - Marek Bania,
  • członkowie:
   • Renata Zazakowny,
   • Jacek Saternus,
   • Marcin Korfanty,
   • Iwona Dworak.
 2. Komisja przetargowa przeprowadza przetarg, o którym mowa w §1, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. nr 114, poz. 664) oraz zgodnie z Regulaminem Przetargu Publicznego na sprzedaż udziałów miasta Lędziny w spółce Ekorec Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Regulamin Przetargu Publicznego określa Warunki przetargu oraz Regulamin pracy komisji przetargowej.
 3. Dokonany przez komisję przetargową wybór najkorzystniejszej oferty i warunki zbycia udziałów spółki EKOREC Sp. z o.o. podlegają zatwierdzeniu przez burmistrza miasta Lędziny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.481.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (119 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.481.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (275 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.18
Data udostępnienia: 2013.03.19 23:03:38
Liczba odwiedzin strony: 711 (ostatnie odwiedziny 2020.07.11 07:59:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny