Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.501.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.04.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z późn. zm.), art. 236 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §14, pkt 2, nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zmienia się w zarządzeniu nr 0050.489.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.03.2013 roku w §1, pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę (-) 645,00 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.".
  2. Zmienia się załącznik nr 1 do zarządzenie nr 0050.489.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.03.2013 roku, w następujący sposób, dotychczasową treść w kolumnie 3 o brzmieniu: "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" zastępuje się brzmieniem: "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.".
  3. Zmienia się załącznik nr 3 do zarządzenie nr 0050.489.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.03.2013 roku, w następujący sposób, w zakresie Dochodów dotychczasową treść w kolumnie 3 o brzmieniu: "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" zastępuje się brzmieniem: "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.".

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.04.10
Data udostępnienia: 2013.04.26 23:09:50
Liczba odwiedzin strony: 693 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:20:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny