Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.510.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.04.2013 w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużników [...] i [...] małżonków [...]

Na podstawie §1 pkt 1, §5 pkt 1 i 2, §6 pkt 2 uchwały nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym, zarządzam, co następuje:

§1

Rozłożyć na raty - dłużnikom [...] i [...] małżonkom [...], w imieniu których działa córka [...] - całą przysługującą gminie Lędziny należność w wysokości 17 366,24 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 24/100), a stanowiącą:

 1. zaległe opłaty z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Lędziny, w wysokości 10 818,22 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 22/100);
 2. odsetki ustawowe od powyższych zaległości, wyliczone za okres od dnia powstania zaległości do dnia podjęcia niniejszego zarządzenie, tj. 23 kwietnia 2013 r. w wysokości 5 264,02 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 02/100);
 3. koszty procesu w kwocie 1 284,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

§2

Wyznaczyć następujące terminy wnoszenia należności, o których mowa w §1 pkt 1:

 • do dnia podpisania ugody - kwota 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
 • do dnia 31 maja 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 czerwca 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 lipca 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 sierpnia 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 września 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 października 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 listopada 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 stycznia 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 28 lutego 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 marca 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 kwietnia 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 maja 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 czerwca 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 lipca 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 sierpnia 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 września 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 października 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 listopada 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 grudnia 2014 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 stycznia 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 28 lutego 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 marca 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 kwietnia 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 maja 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 czerwca 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 lipca 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 31 sierpnia 2015 r. - kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 • do dnia 30 września 2015 r. - kwota 366,24 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 24/100).

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.04.23
Data udostępnienia: 2013.05.07 19:52:09
Liczba odwiedzin strony: 1096 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:21:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny