Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.517.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.04.2013 w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużników [...] i [...] małżonków [...]

Na podstawie §1 pkt 1, §5 pkt 1 i 2, §6 pkt 2 uchwały nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym, zarządzam, co następuje:

§1

Rozłożyć na raty - dłużnikom [...] i [...] małżonkom [...], z uwagi na trudną sytuację finansową wnioskodawców - całą przysługującą gminie Lędziny należność w wysokości 1 281,61 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 61/100), a stanowiącą:

  • zaległe opłaty roczne za lata 2011-2013 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, oznaczonej numerem 2600/250 o powierzchni 582 m2 w wysokości 1 135,46 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści pięć złotych 46/100);
  • odsetki ustawowe od powyższych zaległości, wyliczone za okres od dnia powstania zaległości do dnia podjęcia decyzji, tj. 29 kwietnia 2013 r. w wysokości 146,15 zł (słownie: sto czterdzieści sześć złotych 15/100).

§2

Wyznaczyć następujące terminy wnoszenia opłaty, o której mowa w §1 pkt 1:

  • do dnia 31 maja 2013 r. - kwota 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);
  • do dnia 25 czerwca 2013 r. - kwota 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
  • do dnia 25 lipca 2013 r. - kwota 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
  • do dnia 25 sierpnia 2013 r. - kwota 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
  • do dnia 25 września 2013 r. - kwota 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
  • do dnia 25 października 2013 r. - 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
  • do dnia 25 listopada 2013 r. - 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych);
  • do dnia 30 grudnia 2013 r. - 201,61 zł (słownie: dwieście jeden złotych 61/100).

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.04.29
Data udostępnienia: 2013.05.17 18:22:17
Liczba odwiedzin strony: 660 (ostatnie odwiedziny 2020.07.08 21:53:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny