Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.530.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.05.2013 w sprawie umorzenia całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika - pana [...], zam. w Lędzinach

Na podstawie §1, §3 pkt 1 lit. h uchwały nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym, zarządzam, co następuje:

§1

Umorzyć dłużnikowi panu [...], z uwagi na trudną sytuację finansową wnioskodawcy, całą przysługującą gminie Lędziny należność a stanowiącą:

  • zaległą opłatę roczną za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...] przy [...] w wysokości 130,71 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 71/100) - stanowiącą udział wynoszący 1/4 w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości,
  • odsetki ustawowe wyliczone na dzień 27 maja 2013 r. w wysokości 2,56 zł (słownie: dwa złote 56/100).

§2

W związku z umorzeniem ww. należności zobowiązuję wyksięgować powyższe kwoty z ksiąg rachunkowych.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.05.27
Data udostępnienia: 2013.06.04 18:44:47
Liczba odwiedzin strony: 650 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:22:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny