Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.534.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.06.2013 w sprawie rozłożenia na raty kwoty 9 000,00 zł stanowiącej cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 129/1 o pow. 0,0154 ha - położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 11 w rejonie ul. Zamkowej - sprzedawanej przez gminę Lędziny w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Rozłożyć panu [...] - na pięć rat - należność w wysokości 9 000,00 zł stanowiącą cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 129/1 o powierzchni 0,0154 ha położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 11 w rejonie ul. Zamkowej, sprzedawanej przez gminę Lędziny w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§2

  1. Należność określona w §1 regulowana będzie według następującego harmonogramu spłaty:
    • I rata w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości;
    • kolejne raty (od II do V włącznie) w wysokości 1 800,00 zł każda (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100), podlegają zapłacie w terminie do dnia 31 maja każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 2014 r.
  2. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
  3. Wierzytelność gminy w stosunku do nabywcy z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podlega zabezpieczeniu, poprzez ustanowienie hipoteki.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.06.03
Data udostępnienia: 2013.06.12 17:23:19
Liczba odwiedzin strony: 604 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:22:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny