Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.544.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.06.2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia burmistrza miasta nr 0151/657/09 z dnia 26.08.2009 r., po zmianie dokonanej zarządzeniem nr 0151/675/09 burmistrza miasta z dnia 30.09.2009 r., zarządzeniem nr 0151/735/10 burmistrza miasta z dnia 1.02.2010 r., zarządzeniem nr 0151/924/10 z dnia 7.12.2010 r., zarządzeniem nr 0050.65.2011 z dnia 29.03.2011 r., zarządzeniem nr 0050.140.2011 z dnia 27.07.2011 r., zarządzeniem burmistrza miasta nr 0050.241.2011 z dnia 27.12.2011 r. wprowadzam następujące zmiany.

§2

 1. w §17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny:
  1. skreśla się ust. 18,
  2. ust. 19-22 otrzymują numerację ust. 18-21,
  3. ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie: Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych z oznaczeniem - BW,
 2. w §27 w ust. 1 dodaje się pkt. 15 w następującym brzmieniu: "15. przygotowywanie aktów prawnych oraz ich przekazywanie do ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.",
 3. w §30 w ust. 1 dodaje się pkt. 14 w następującym brzmieniu: "14. finansowe rozliczanie projektów z Unii Europejskiej",
 4. §33 otrzymuje następujące brzmienie: "Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych należy:
  1. w zakresie spraw wojskowych:
   1. planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,
   2. opracowywanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej czasu "P" i "W" na terenie gminy,
   3. opracowywanie dokumentacji oraz uruchamianie "stałego dyżuru" Urzędu Miasta,
   4. zapewnienie właściwego obiegu pism niejawnych,
   5. opracowywanie dokumentacji planistycznej "Akcji Kurierskiej" i Stanowiska Kierowania Urzędu Miasta,
   6. doręczanie kart powołania na ćwiczenia wojskowe oraz do czynnej służby wojskowej w czasie wojny,
   7. wykonywanie zadań terenowego organu obrony cywilnej w zakresie określonym przez burmistrza,
   8. prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
   9. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
   10. współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Administracji w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru przedpoborowych,
   11. współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych działań,
  2. w zakresie obrony cywilnej:
   1. opracowywanie projektu działań dotyczących "Kryzysowego Systemu Ochrony Ludności" oraz gotowości ratowniczej na terenie gminy, a w szczególności:
    1. opracowywanie zadań i obowiązków w odniesieniu do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie gminy w ww. zakresie,
    2. realizacja zadań planistycznych i wykonawczych systemu określonych jako cztery etapy:
     • zapobieganie klęskom i zdarzeniom,
     • przygotowywanie zespołów do akcji,
     • reagowanie podczas wydarzeń,
     • odbudowa po klęskach,
    3. współpraca z organami powiatu zajmującymi się systemem ochrony ludności w zakresie utrzymania w gotowości odpowiedniej ilości sił i środków ratowniczych w trybie świadczeń rzeczowych i osobistych,
    4. współpraca z Sztabem Zarządzania Kryzysowego, Komendą Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, służbą zdrowia, technicznymi służbami miejskimi, formacjami ratowniczymi w mieście - w tym KWK "Ziemowit",
    5. opracowywanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o wszelkich zagrożeniach,
    6. nadzór nad realizacją zadań przez zakłady pracy zlokalizowane na terenie gminy,
    7. analiza zdarzeń i sytuacji pod kątem możliwości występowania zagrożeń,
    8. nakładanie świadczeń na rzecz kierownictwa urzędu,
    9. zabezpieczanie formacji w sprzęt i materiały,
    10. planowanie ćwiczeń oraz szkoleń, sprawdzających funkcjonowanie formacji na terenie gminy,
    11. przygotowywanie dokumentacji do ewakuacji ludności i dobytku z terenów zagrożonych,
    12. przygotowywanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych,
    13. planowanie i realizacja środków finansowych na zadania obronne ludności,
   2. współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych zadań,
  3. prowadzenie zadań związanych z grobownictwem wojennym:
   1. utrzymanie porządku i czystości:
    • na grobie żołnierzy I i II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Anny,
    • Pomniku Powstańców Śląskich przy ul. Lędzińskiej,
    • obelisku przy ul. Paderewskiego,
    • obelisku w Mysłowicach-Brzezince,
  4. uczestnictwo w uroczystościach państwowych i wojskowych,
  5. w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
   1. przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
   2. naliczanie należności i prowadzenie ewidencji opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
   3. prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
   4. współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   5. współpraca z Izbą Wytrzeźwień,
  6. przyjmowanie, weryfikacja oraz przekazywanie drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) wniosków o:
   1. zarejestrowanie działalności gospodarczej,
   2. dokonywanie zmian we wpisie do CEIDG,
   3. wykreślenie wpisu w CEIDG,
   4. wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
   5. wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  7. współpraca z Ministerstwem Gospodarki w zakresie przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.",
 5. skreśla się §35;
 6. §36 - §51 otrzymują kolejną numerację §35 - §50.

§3

Dokonać zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego i ustalić jej nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do nin. zarządzenia.

§4

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.544.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (196 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.15
Data udostępnienia: 2013.07.15 22:14:07
Liczba odwiedzin strony: 596 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 05:25:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny