Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.564.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.08.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), par. 10 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Powołać komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli, którzy złożyli wnioski ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 2. W skład każdej komisji wchodzą:
  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący: Krzysztof Bednarczyk - kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lędziny,
  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel,
  4. ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony,
  5. ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lędziny.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.08.12
Data udostępnienia: 2013.08.22 18:36:52
Liczba odwiedzin strony: 544 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 04:04:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny