Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.571.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.08.2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr XI/71/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przetargowej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 2626/157, 2549/157 i 2625/157 o łącznej pow. 0,7757 ha, położonych w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego działek położonych w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4, przy ul. Hołdunowskiej o łącznej pow. 0,7757 ha, oznaczonych numerami geodezyjnymi 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00039324/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie miasta, a także na stronie internetowej tut. Urzędu www.ledziny.pl . Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.571.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (126 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.08.19
Data udostępnienia: 2013.09.06 23:32:12
Liczba odwiedzin strony: 538 (ostatnie odwiedziny 2020.07.05 05:14:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny