Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.593.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.09.2013 w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 836/30 położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Smardzowice, zajętej pod drogę publiczną gminną

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 20 pkt 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§1

Nabycie - na rzecz gminy Lędziny - udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Smardzowice, na karcie mapy 1, oznaczonej numerem geodezyjnym 836/30 o pow. 0,0080 ha, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Dobrą.

§2

Nieruchomość opisana w §1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny uchwałą nr LI/360/09 z dnia 29 października 2009 r., oznaczona jest symbolem 2KDD1/2 - teren dróg publicznych klasy dojazdowej.

§3

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta Lędziny: dział 700, rozdział 70005 §6060.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.09.24
Data udostępnienia: 2013.10.04 22:27:03
Liczba odwiedzin strony: 505 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 03:56:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny