Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.640.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.11.2013 w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Lędzinach umiejscowionej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383) wraz z przepisami wykonawczymi i uzupełniającymi tej ustawy wydanymi w drodze rozporządzeń oraz uchwałą Rady Miasta nr XVI/06/91 w sprawie powołania Straży Miejskiej w Gminie Lędziny, zarządzam, co następuje:

I. Przepisy ogólne

§1

Podstawę prawną działania stanowi art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383) wraz z przepisami wykonawczymi i uzupełniającymi tej ustawy wydanymi w drodze rozporządzeń oraz uchwałą Rady Miasta nr XVI/06/91 w sprawie powołania Straży Miejskiej w Gminie Lędziny.

§2

Straż Miejska zwana dalej strażą jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta spełniając służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności obywateli i obowiązujących ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

§3

Terenem działania Straży jest obszar Miasta Lędziny.

§4

Koszty związane z funkcjonowaniem Straży pokrywane są z budżetu Miasta Lędziny.

§5

Straż używa pieczęci o treści:

  1. nagłówkowej - Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, STRAŻ MIEJSKA,
  2. Komendant Straży Miejskiej, imię, nazwisko,
  3. numer ewidencyjny strażnika, stanowisko,
  4. okrągłej z godłem i napisem Straż Miejska.

II. Organizacja, zadania i zakres uprawnień Straży

§1

Strukturę organizacyjną Straży określa regulamin straży nadany przez Burmistrza Miasta.

§2

Strażą kieruje Komendant, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

§3

Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta.

§4

Komendant działając z upoważnienia Burmistrza reprezentuje ją na zewnątrz.

§5

Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy strażników.

§6

Komendant Straży jest bezpośrednim przełożonym wszystkich strażników. Określa szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonania. Zakresy czynności są zatwierdzane przez Burmistrza.

§7

Komendant kieruje Strażą poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń oraz nadzorowanie i koordynowanie pracy strażników.

§8

Komendant kieruje pracą strażników, odpowiada za stan dyscypliny i prawidłowe wykonywanie zadań służbowych zgodnie z ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, a także realizuje uchwały Rady Miasta oraz zarządzenia i polecenia Burmistrza Miasta.

§9

Na czas nieobecności Komendanta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego strażnik.

§10

Nadzór nad działalnością straży w zakresie:

  1. wykonywania uprawnień,
  2. użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
  3. etatów,
  4. ewidencji wyposażenia: środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów i wyników działań straży sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji.

§11

W związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją na podstawie zawartego porozumienia Burmistrza Miasta z właściwym terytorialnie Komendantem Powiatowym Policji.

§12

Pracownicy Straży Miejskiej pracują na zmiany, w równoważnym systemie czasu pracy przez wszystkie dni tygodnia. Do pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach stosuje się 12-godzinną dobową normę czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§13

Łączność z służbami w terenie nawiązywana jest przy wykorzystaniu służbowych telefonów komórkowych lub poprzez oficera dyżurnego KPP w Bieruniu.

§14

Strażnik obowiązany jest do punktualnego rozpoczęcia pracy i podpisywania listy obecności w danym dniu pracy.

§15

Listę obecności strażników prowadzi Komendant Straży, którą na koniec miesiąca przekazuje do Referatu Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego.

§16

Szczegółowy grafik służb przygotowywany jest przez Komendanta Straży Miejskiej na okres jednego miesiąca, a następnie zatwierdzany przez Burmistrza Miasta. Zmiany w grafiku służby mogą być dokonane na polecenie Burmistrza lub przez Komendanta Straży.

§17

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz postanowienia wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, a także Rady Miasta w zakresie prawa miejscowego.

§18

Wykonanie zarządzenia powierzam komendantowi Straży Miejskiej.

§19

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.11.29
Data udostępnienia: 2014.01.03 20:59:30
Liczba odwiedzin strony: 616 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 01:43:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny