Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.648.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.12.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z późn. zm.), art. 236 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §14, pkt 2, nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§1

W uchwale nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 1. zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 1 600,00 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 2. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 1 600,00 zł, w tym:
  1. dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 1 600,00 zł,
 3. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę 1 600,00 zł w tym:
  1. wydatki bieżące (tabela nr 2) zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł z czego:
   1. wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 434,00 zł, w tym:
    • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę (-) 4 948,65 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5 382,65 zł,
   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 166,00 zł,
 4. w §3 zmienia się wydatki budżetu miasta na 2013 rok w tym:
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dokonując zmiany tabeli nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom MOPS, szkół, gimnazjów, kierownikowi Targowiska Miejskiego oraz skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.648.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.648.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (80 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.648.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (76 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.11
Data udostępnienia: 2014.01.03 20:59:30
Liczba odwiedzin strony: 567 (ostatnie odwiedziny 2021.01.21 15:21:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny