Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Kadr i Organizacji
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Referat Kadr i Organizacji
 Strona archiwalna z dnia 2007.11.05 23:12:46 powrót do aktualnej strony
 
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 114, 43-143 Lędziny
telefon: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 12, 31
(0 32) 216 65 05 (sprawy kadrowo-organizacyjne)
(0 32) 216 65 06 (obsługa Rady Miasta)
e-mail: kadry@ledziny.pl (sprawy kadrowo-organizacyjne)
biuro-rady@ledziny.pl (obsługa Rady Miasta)
kierownik: mgr Gabriela Dereń
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

 • w zakresie organizacji:
  • nadzór nad stanem organizacji oraz funkcjonowaniem Urzędu w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń burmistrza, załatwiania interpelacji i zapytań radnych,
  • przygotowywanie i rejestrowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez burmistrza,
  • prowadzenie ewidencji i zbioru statutów i regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie ewidencji zarządzeń burmistrza,
  • prowadzenie ewidencji aktów kierownictwa wewnętrznego burmistrza,
  • przygotowywanie sprawozdania z działalności burmistrza miasta na sesję Rady,
  • organizacja załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, nadzór i koordynacja nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków w wydziałach i referatach Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych gminy,
  • opracowywanie okresowych analiz i ocen załatwiania spraw obywateli w Urzędzie, w tym skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz przedstawiania ich burmistrzowi,
  • prowadzenie książki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez jednostki kontroli zewnętrznej oraz nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
  • organizowanie całokształtu prac związanych z wyborem ławników do sądów,
  • koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu, na urząd Prezydenta RP, do organów samorządu terytorialnego, wyborów burmistrza oraz referendum,
  • prowadzenie biblioteki Urzędu,
  • prowadzenie ewidencji:
   • zbioru danych osobowych występujących w Urzędzie,
   • osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
   • użytkowników systemu komputerowego,
  • przygotowanie dokumentów zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, w tym również zgłoszeń zmian wprowadzonych w zbiorach danych do rejestracji,
  • opracowanie i wdrożenie programu szkolenie pracowników Urzędu w zakresie
   zabezpieczenia i ochrony danych przetwarzanych w Urzędzie,
 • w zakresie spraw kadrowych:
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków stażowych służbowych, funkcyjnych i innych,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów,
  • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
  • wnioskowanie w sprawach przyznawania ryczałtów i limitów kilometrów dla pracowników Urzędu za używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych,
  • prowadzenie umów i rozliczeń w tym zakresie,
  • rozliczanie delegacji i kosztów podróży służbowych pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
  • kontrola nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie Miasta,
  • organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  • współudział w określaniu kierunków i metod podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,
  • prowadzenie spraw dotyczących organizowania praktyk dla uczniów szkół średnich i wyższych,
  • prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło,
  • prowadzenie spraw dotyczących prac interwencyjnych na terenie miasta,
 • w zakresie obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej:
  • ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek,
  • prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
  • sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
  • wysyłanie korespondencji i przesyłek,
  • przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
  • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,
  • prowadzenie terminarza zajęć burmistrza miasta,
  • ustalanie terminów spotkań,
  • udzielanie informacji bezpośrednich i telefonicznych oraz łączenie rozmów telefonicznych,
  • przechowywanie akt,
  • opracowywanie pism według dyspozycji burmistrza miasta, zastępcy i sekretarza,
  • obsługa spotkań służbowych,
 • w zakresie spraw bhp i ppoż.:
  • bieżące informowanie kierownika zakładu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  • udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji przeciwpożarowych,
  • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków oraz prowadzenie rejestrów,
  • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.05
Data udostępnienia: 2007.11.05 23:12:46

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny