Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Kadr i Organizacji
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 125, 127, 176
e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
kierownik: mgr inż. Renata Zazakowny
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych należy:

 • w zakresie ochrony środowiska:
  • wykonywanie uprawnień wynikających ze szczególnych przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem i wibracją,
  • powadzenie kontroli w zakresie przepisów o ochronie środowiska,
  • wdawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów,
  • naliczanie opłat i kar za wycinki drzew i krzewów oraz za zniszczenie trawników,
  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • prowadzenie postępowania odszkodowawczego i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie przewidzianym w prawie wodnym,
  • nadzór administracyjny w zakresie łowiectwa - przewidzianym w prawie łowieckim,
  • gromadzenie danych i informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, oraz ich analiza odnośnie realizacji celów i zadań ujętych w programach ochrony środowiska,
  • wspomaganie działań w tworzeniu i rozwijaniu programów ochrony środowiska,
  • przygotowanie sprawozdań z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny",
  • bieżące uzupełnianie publicznie dostępnych rejestrów danych o środowisku i jego ochronie,
  • współpraca przy tworzeniu programów edukacji w zakresie ochrony środowiska,
  • organizowanie corocznych szczepień przeciw wściekliźnie,
  • organizowanie wyłapywania zwierząt bezdomnych i zapewnienie im opieki,
  • wydawanie decyzji w sprawie czasowego lub stałego odebrania zwierząt właścicielowi w przypadku znęcania się nad zwierzętami, bądź w innych przypadkach złego traktowania zwierząt,
  • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych,
  • współdziałanie z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
  • wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych,
  • wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych,
  • przyjmowanie informacji o odpadach niebezpiecznych wytwarzanych w ilości do 5 000 t rocznie,
  • opiniowanie wniosków o zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, a wytwarzanych w ilości powyżej 5 000 t rocznie,
  • wydawanie zezwoleń na tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie zakładów wytwarzających odpady do czasu ich utylizacji lub wywiezienia przez wyspecjalizowane jednostki,
  • przygotowanie opinii dotyczących wydanych przez wojewodę zezwoleń na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie z wyłączeniem odpadów komunalnych,
  • uzgadnianie z wytwarzającymi odpady sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach,
  • aktualizacja bazy danych systemu REMAS-SOZAT-GMINA,
  • współpraca z operatorem REMAS w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w zakresie funkcjonowania systemu i dostępu do bazy danych SOZAT,
  • współpraca z przedstawicielem ATMOTERM SA w Opolu, jako licencjodawcy w zakresie integracji danych dotyczących systemu REMAS i korzystania z systemów informatycznych SOZAT-REMAS-GMINA,
  • organizowanie, współorganizowanie imprez związanych z ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem itp.,
  • prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej,
 • w zakresie szkód górniczych:
  • analiza i ocena sytuacji w zakresie szkód górniczych,
  • zlecenie, nadzór i udział w odbiorze robót związanych z naprawą szkód górniczych w obiektach będących własnością gminy Lędziny,
  • uzgodnienie z zakładami górniczymi działań profilaktycznych w zakresie ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi,
  • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych eksploatujących kopaliny na terenie miasta Lędziny,
  • opiniowanie dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
  • opiniowanie wniosków kopalni o obniżenie lub podwyższenie opłat eksploatacyjnych,
  • kwartalna analiza planów napraw szkód powstałych w wyniku ruchu zakładów górniczych eksploatujących na terenie miasta Lędziny,
 • w zakresie rolnictwa:
  • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Rynku Rolnego,
  • współdziałanie z instytucjami zajmującymi się dostosowaniem rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej,
  • współdziałanie z organizacjami rolników,
  • przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i podejmowanie działań ostrzegawczych w tym zakresie,
  • prowadzenie listy biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,
  • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, prowadzenie rejestru upraw, nadzór nad zagospodarowaniem słomy makowej oraz podejmowanie decyzji w sprawie zniszczenia uprawy maku uprawianego bez wymaganego zezwolenia,
  • współpraca z jednostkami zaopatrującymi rolników w środki produkcji i prowadzącymi skup płodów rolnych,
  • nadzór nad programowaniem oświaty rolniczej,
  • współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych oraz współpraca z Izbami Rolniczymi,
  • prowadzenie działań związanych z odkwaszaniem użytków rolnych,
 • w zakresie realizacji programu likwidacji niskiej emisji:
  • pozyskiwanie dla gminy źródeł finansowania przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
  • organizowanie i przygotowanie do realizacji zadań programu likwidacji niskiej emisji,
  • współpraca i koordynowanie działań Operatora programu likwidacji niskiej emisji,
  • współpraca z komisją wyboru ofert wykonawców w programie likwidacji niskiej emisji,
  • udział w organizacji giełdy wykonawców robót w ramach programu,
  • rozliczanie środków wydatkowanych na przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.13
Data udostępnienia: 2013.03.13 19:04:23
Liczba odwiedzin strony: 7391 (ostatnie odwiedziny 2024.02.20 09:41:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny