Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Kadr i Organizacji
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, w. 134
e-mail: promocja@ledziny.pl
p.o. kierownika: Krzysztof Bednarczyk
godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Do głównych zadań realizowanych przez Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy należy:

 • w zakresie komunikacji społecznej:
  • koordynowanie polityki informacyjnej miasta,
  • przygotowywanie i udostępnianie informacji o wydarzeniach w mieście,
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dziennikarzy i artykuły zamieszczone na łamach prasy,
  • koordynowanie przepływu informacji w Urzędzie Miasta,
  • prowadzenie monitoringu mediów komunikacyjnych,
  • przygotowywanie projektów pism okolicznościowych i wystąpień,
 • w zakresie działalności kulturalnej:
  • scalanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie wszelkich przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta,
  • opracowanie i przedstawianie burmistrzowi miasta Rocznego Miejskiego Programu Działalności Kulturalnej na podstawie rocznych planów działalności podstawowej MOK, MBP, stowarzyszeń, klubów i organizacji społecznych obejmującego kalendarz imprez kulturalnych gminy, organizatorów i źródła ich finansowania,
  • pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w mieście przez stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe itp.,
  • współpraca z wszystkimi podmiotami realizującymi działalność kulturalna na terenie miasta względem skuteczności promocji tych realizacji,
  • reprezentowanie na zewnątrz miasta Lędziny wobec całego zakresu zagadnień działalności kulturalnej realizowanej w kraju i za granicą,
  • nadzór nad przekazywaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji budżetowych miasta dla jednostek kultury i stowarzyszeń,
 • w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej:
  • prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury fizycznej w mieście,
  • opracowanie rocznego planu działalności podstawowej obejmującego kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście,
  • planowanie i pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych sportu i rekreacji,
  • pomoc programowa, organizacyjna dla całości imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w mieście przez jednostki miejskie, stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe, itp.,
  • ścisła współpraca z placówkami szkolnymi, organizacjami związkowymi, klubami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi miasta wobec ich poczynań sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych,
  • prowadzenie działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach Ośrodka Rekreacyjnego "Zalew",
 • w zakresie działalności urzędowo-administracyjnej:
  • rejestrowanie i wydawanie jednorazowych dokumentów dotyczących: zgromadzeń, manifestacji, korowodów itp.,
  • obsługa należności finansowych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez miasto,
  • sporządzanie miejskich planów finansowo-budżetowych dotyczących zadań z zakresu sportu i rekreacji,
  • sporządzenie całościowych analiz i sprawozdawczości statystycznej dotyczącej kultury, sportu i rekreacji w mieście,
  • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wszystkimi wydawnictwami Urzędu Miasta,
  • wydawanie decyzji dotyczących organizacji imprez masowych, zbiórek publicznych,
  • obsługa finansowo-księgowa (naliczanie odsetek od spłat) pożyczek lub stypendiów na cele kształcenia,
  • pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w mieście przez stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe, itp.,
  • współpraca z wszystkimi podmiotami realizującymi działalność kulturalną na terenie miasta względem skuteczności promocji tych realizacji,
 • w zakresie promocji miasta:
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej ,w tym organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie promocji miasta,
  • prowadzenie spraw związanych z promocją miasta,
  • inicjowanie działań służących rozwojowi miasta poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,
  • realizacja zadań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi,
  • współtworzenie strategii, programów rozwoju miasta,
  • bieżący przegląd informacji internetowych dotyczących zagadnień promocji, sposobu jej realizacji i współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą,
  • organizacja i udział w wystawach, targach i konferencjach dotyczących promocji i rozwoju miasta,
  • opracowywanie i wydawanie materiałów reklamowych i promujących miasto,
  • nadzór nad przygotowaniem, drukiem i kolportażem samorządowej gazety lędzińskiej,
 • w zakresie współpracy z przedsiębiorcami:
  • współpraca w ustalaniu kierunków rozwoju gospodarczego miasta,
  • monitorowanie wybranych zjawisk gospodarczych,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • opracowywanie i wdrażanie założeń polityki gospodarczej miasta w odniesieniu do sektora MŚP (w ramach przyjętej strategii rozwoju miasta),
  • współpraca z organizacjami i instytucjami gospodarczymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
  • współpraca w przedmiocie swojego działania z odpowiednimi komórkami w jednostkach organizacyjnych,
  • współorganizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla przedsiębiorców,
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji dotyczących:
   • rozpoczętych i planowanych inwestycji w mieście,
   • warunków realizowania inwestycji,
   • sytuacji społeczno-ekonomicznej Lędzin,
   • potencjału ludzkiego Lędzin,
   • atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
   • kapitału zagranicznego,
   • instytucji okołobiznesowych, finansowych i banków,
  • utrzymywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami,
  • umożliwianie kontaktów pomiędzy lędzińskimi a zagranicznymi przedsiębiorcami,
  • gromadzenie informacji o odbywających się w Polsce i za granicą imprezach targowych i wystawienniczych, dofinansowanych przez Ministerstwo Pracy Gospodarki i Polityki Społecznej oraz uczestnictwo wraz z przedsiębiorcami w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych,
  • informowanie podmiotów gospodarczych o źródłach finansowania inwestycji i programach pomocowych oraz instytucjach udzielających wsparcia w procesie aplikowania o środki zewnętrzne,
 • w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  • utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym i finansowym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego do konsultacji społecznych,
  • opracowanie projektu programu współpracy organizacjami pożytku publicznego,
  • przygotowanie sprawozdania z wykonania programu współpracy organizacjami pożytku publicznego,
  • opracowanie materiałów do postępowania konkursowego dla organizacji pożytku publicznego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Bednarczyk, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 134, e-mail: promocja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 1249 (ostatnie odwiedziny 2024.02.22 07:22:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny