Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Samodzielne stanowiska
 Strona archiwalna z dnia 2004.07.18 02:32:43 powrót do aktualnej strony
 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor ds. Informatyki

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Inspektor ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Radca Prawny

Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

mgr inż. Marzanna Fabian
ul. Lędzińska 55, pok. nr 104, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 21
e-mail: infor@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 • udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji,
 • nadzór nad procesem rejestracji zbiorów danych osobowych,
 • nadzór nad aktualizacją informacji w zbiorach danych osobowych,
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • pomoc przy określaniu indywidualnych zakresów obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych osobowych,
 • identyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i ryzyka, na które narażone są dane osobowe,
 • monitorowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych,
 • sygnalizowanie burmistrzowi lub właściwym naczelnikom wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Inspektor ds. Informatyki

mgr inż. Marzanna Fabian
ul. Lędzińska 55, pok. nr 104, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 21
e-mail: infor@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Inspektora ds. Informatyki należy w szczególności:

 • organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych,
 • dysponowanie zasobami sieci komputerowej i administracja sieci,
 • zabezpieczenie danych przez prowadzenie stałej archiwizacji danych,
 • konfiguracja systemu zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 • integracja sprzętu z oprogramowaniem sieciowym i aplikacjami użytkowymi,
 • nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
 • określanie aktualnych potrzeb w zakresie komputeryzacji - prowadzenie nadzoru zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu,
 • bieżąca współpraca z innymi wydziałami Urzędu w celu wprowadzania oraz eksploatacji systemów komputerowych wspomagających zarządzanie i pracę Urzędu,
 • koordynacja prac wdrożeniowych i instalacyjnych prowadzonych przez firmy obce,
 • zapewnienie ochrony systemów informatycznych przed dostępem niepowołanych osób,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych.

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej

mgr Joanna Warchulska-Kopeć
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 13
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Inspektora ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • kontrola działalności wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 • opracowywanie materiałów oraz zaleceń pokontrolnych,
 • bieżące informowanie burmistrza o stwierdzonych w toku czynności kontrolnych nieprawidłowościach oraz uchybieniach,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie poprawy funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 • nadzór właścicielski spółek prawa handlowego, w których gmina posiada udziały,
 • prowadzenie ewidencji spółek, o których mowa w pkt. 5,
 • prowadzenie spraw w zakresie przekształcania jednostek organizacyjnych gminy.

Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Krystyna Piątek
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202a, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 35
e-mail: oc@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Inspektora ds. Obrony Cywilnej należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji obrony cywilnej,
 • szkolenie kadr kierowniczych i pracowników aparatu wykonawczego zgodnie z planem szkolenia,
 • szkolenie ludności cywilnej z powszechnej samoobrony, oznakowanie stref skażenia,
 • współpraca z jednostkami straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej (prowadzenie dokumentacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach),
 • podejmowanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 • współdziałanie z Referatem Spraw Obywatelskich i Administracji w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru poborowych,
 • przygotowywanie poboru i rejestracji przedpoborowych,
 • kontrola zakładów pracy, szkół w zakresie ewidencji osób poborowych,
 • prowadzenie rejestru WN (wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej),
 • realizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
 • opieka nad grobami wojennymi i pomnikami.

Inspektor ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Joanna Warchulska-Kopeć
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 13
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Inspektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 • organizacyjne i techniczne zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • opracowanie i aktualizacja planu ochrony pod względem zabezpieczenia informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
 • opracowanie wytwarzania, przetwarzania, ewidencji, obiegu oraz zabezpieczenia dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową opatrzone klauzulą "poufne" i "zastrzeżone",
 • opracowanie i aktualizacja planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie.

Radca Prawny

mgr Czesław Resiak
ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 38
e-mail: prawo@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Radcy Prawnego należy w szczególności:

 • udzielanie opinii, porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń oraz umów, pism okólnych),
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego

dr inż. Jan Pałasz
ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 25
e-mail: ekologia@ledziny.pl
godziny urzędowania:

w poniedziałki od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego należy w szczególności:

 • organizacja działań i nadzór nad pracą Zespołu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,
 • organizacja działań i nadzór przy opracowywaniu dokumentu "Polityka Środowiskowa Gminy",
 • organizacja działań i nadzór nad uruchomieniem i wdrożeniem Programu Zarządzania Środowiskowego REMAS,
 • współpraca z operatorem REMAS w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w zakresie funkcjonowania systemu i dostępu do bazy danych SOZAT,
 • współpraca z przedstawicielem ATMOTERM SA w Opolu, jako licencjodawcy w zakresie integracji danych dotyczących systemu REMAS i korzystania z systemów informatycznych SOZAT-REMAS-GMINA.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Czudaj, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 22, e-mail: rczudaj@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.17
Data udostępnienia: 2004.07.18 02:32:43

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny