Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.18.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 25.04.2012 w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lędziny oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lędziny oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia burmistrza miasta nr 0151/524/09 z dnia 23.02.2009 r. wprowadzam następujące zmiany:

 1. w §4 otrzymuje brzmienie:
  1. "Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
  2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w prasie lub urzędach pracy.
  3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy zawiera:
   1. nazwę i adres jednostki,
   2. określenie stanowiska urzędniczego,
   3. informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
   4. informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
   5. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, na danym stanowisku,
   6. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
   7. wskazanie wymaganych dokumentów,
   8. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
  4. Wymagania, o których mowa w ust. 3 pkt e, określa się w sposób następujący:
   1. wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku,
   2. wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku.
  5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, w o którym mowa w §7 ust. 6, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  6. Ogłoszenie umieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przez 10 kolejnych dni kalendarzowych, począwszy od dnia opublikowania.
  7. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.",
 2. w §7 dodaje się ust. 5, ust. 6 w następującym brzmieniu:
  1. "W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Burmistrzowi Miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.
  2. Jeżeli w Urzędzie Miasta Lędziny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 5.",
 3. w §9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:" Określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis §7 ust. 6.",
 4. w §10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:" Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów o których mowa w §7 ust. 5. Przepis §7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.",
 5.  
  1. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze... ustalić jego nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do nin. zarządzenia.
  2. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze... ustalić jego nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do nin. zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§3

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.18.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (63 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0120.18.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.04.25
Data udostępnienia: 2013.02.11 21:48:50
Liczba odwiedzin strony: 567 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny