Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2006.04.12 22:45:54 powrót do aktualnej strony
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. płac w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Christiana Ruberga, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalisty ds. płac w wymiarze 0,5 etatu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 1. Główne obowiązki - obsługa płacowa SP nr 3, w tym:
  • prowadzenie niezbędnych zadań związanych z gospodarką finansową szkoły oraz wynikających z innych rozporządzeń,
  • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz innych rozporządzeń dotyczących kancelarii szkoły,
  • obliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac, naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
  • ustalenie prawne i przygotowanie wypłaty zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,
  • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • bieżąca kontrola dokumentacji płacowej, archiwizacja danych,
  • rozliczenie i ewidencja funduszu socjalnego,
  • sporządzanie sprawozdań GUS.
 2. Wymagania:
  1. wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe,
  2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnia praktyka w płacach,
  3. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w tym Internetu,
  4. znajomość obsługi programów księgowych (Qwant, Qwark, Płatnik),
  5. znajomość ustaw o: systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku od osób fizycznych,
  6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  7. osoba nie skazana prawomocnie: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
  9. dobry stan zdrowia,
  10. obywatelstwo polskie.
 3. Wymagania pożądane:
  • obowiązkowość,
  • rzetelność,
  • dokładność i solidność,
  • umiejętność pracy w zespole.
 4. Oferta powinna zawierać:
  1. zgłoszenie do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy z fotografią,
  3. CV,
  4. kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  5. kopie świadectw pracy (uwierzytelnionych),
  6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  8. oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
  9. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

  Oferty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 26.04.2006 r. do godz. 1500 do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac". Adres składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Christiana Ruberga, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny.

 5. Inne informacje:
  Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Ofert pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, druga umowa na czas określony i trzecia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 32) 216 75 24.

Data ogłoszenia konkursu: 12.04.2006 r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Joanna Górniak, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 75 24, e-mail: sp3ruberga@op.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.04.12
Data udostępnienia: 2006.04.12 22:45:54

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny