Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, techniczno-transportowe,
  3. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w sektorze finansów publicznych,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  8. znajomość procedur UE do pozyskania środków zewnętrznych,
  9. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  10. znajomość procedur administracyjnych,
  11. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
  12. umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  13. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  14. dobra organizacja pracy,
  15. umiejętność obsługi programów biurowych,
  16. przedstawienie pisemnej koncepcji pracy na stanowisku dyrektora Zakładu Usług Komunalnych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. posiadanie przez kandydata świadectwa nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. kierowanie zakładem budżetowym miasta,
  2. nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem zakładu,
  3. prowadzenie polityki kadrowej,
  4. koordynowanie pracy komórek organizacyjnych zakładu,
  5. nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
  6. nadzór procedur zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych,
  7. nadzór nad przygotowaniem przez zakład aktów prawnych,
  8. zawieranie umów w ramach posiadanych upoważnień,
  9. zarządzanie mieszkaniowym zasobem miasta,
  10. zarządzanie budynkami i gruntami stanowiącymi własność miasta,
  11. utrzymanie i remonty dróg, w tym "Akcja zima",
  12. utrzymanie zieleni miejskiej,
  13. oczyszczanie miasta, w tym segregacja odpadów,
  14. gospodarowanie odpadami (od osób fizycznych i prawnych),
  15. administrowanie targowiskiem miejskim,
  16. sprawowanie funkcji operatora programu "Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny".
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro p. 114 (sekretariat burmistrza), lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach" w nieprzekraczalnym terminie do 23.01.2006 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 10.01.2006 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.
 • Uzasadnienie:
  W wyniku analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, iż żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu nr SK.0620/3/06.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.01.31
Data udostępnienia: 2006.01.31 22:11:18
Liczba odwiedzin strony: 3684 (ostatnie odwiedziny 2020.07.05 21:14:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny