Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, 43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 39, tel. (32) 216 67 91, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. Referent
  • wymiar etatu - 1.
 2. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo umyślne,
  • ogólna znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania administracji,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów typu Open Office, i urządzeń biurowych (drukarka, skaner),
  • zatrudnienie, praktyka lub staż w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 3. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętności organizacyjne,
  • dyskrecja, umiejętność dochowania tajemnicy,
  • sumienność i odpowiedzialność,
  • znajomość programów AMAZIS firmy INFO-R; PŁATNIK firmy Prokom,
  • znajomość przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • kompletowanie niezbędnych dokumentów i ich ewidencjonowanie,
  • wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
  • przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • przygotowywanie danych do planów i sprawozdań merytorycznych i finansowych,
  • prowadzenie akt osobowych świadczeniobiorców,
  • bieżąca obsługa klientów,
  • prowadzenie korespondencji z beneficjentami, organami ścigania i administracji publicznej.
 5. Dokumenty aplikacyjne:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  • referencje,
  • kwestionariusz osobowy,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

  Uwaga: składając dokumenty należy przedstawić potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie dokumentów lub kopie dokumentów wraz z oryginałami; kopie dokumentów zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika MOPS.

 6. Termin i miejsce składania podań:
  Podanie wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 17.02.06 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy.

Data ogłoszenia konkursu: 27.01.2006 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 27 stycznia 2006 r.:
  • Renata Lysko - zamieszkała w Imielinie,
  • Sylwia Barucha - zamieszkała w Imielinie,
  • Agnieszka Manowska - zamieszkała w Lędzinach,
  • Robert Dragan - zamieszkały w Tychach,
  • Ewa Socha - zamieszkała w Lędzinach.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (23 KB).

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany pan Robert Dragan zamieszkały w Tychach.
 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Wybrany kandydat spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz uzyskał największą ilość punktów w selekcji końcowej.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.05.17
Data udostępnienia: 2006.05.17 21:25:13
Liczba odwiedzin strony: 4355 (ostatnie odwiedziny 2020.06.06 10:13:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny