Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. płac w Gimnazjum nr 1 w Lędzinach

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, tel. (0 32) 326 64 56, ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalisty ds. płac w wymiarze 0,5 etatu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 1. Główne obowiązki - obsługa płacowa Gimnazjum nr 1, w tym:
  • prowadzenie niezbędnych zadań związanych z gospodarką finansową szkoły oraz wynikających z innych rozporządzeń,
  • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz innych rozporządzeń dotyczących kancelarii szkoły,
  • obliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac, naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
  • ustalenie prawne i przygotowanie wypłaty zasiłków rodzinnych, wychowawczych i pielęgnacyjnych,
  • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • bieżąca kontrola dokumentacji płacowej, archiwizacja danych,
  • rozliczenie i ewidencja funduszu socjalnego,
  • sporządzanie sprawozdań GUS.
 2. Wymagania:
  • wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe,
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnia praktyka w płacach,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w tym Internetu,
  • znajomość obsługi programów księgowych (Qwant, Qwark, Płatnik),
  • znajomość ustaw o: systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku od osób fizycznych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • osoba nie skazana prawomocnie: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
  • dobry stan zdrowia,
  • obywatelstwo polskie.
 3. Wymagania pożądane:
  • obowiązkowość,
  • rzetelność,
  • dokładność i solidność,
  • umiejętność pracy w zespole.
 4. Oferta powinna zawierać:
  • zgłoszenie do konkursu,
  • kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • CV,
  • kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  • kopie świadectw pracy (uwierzytelnionych),
  • referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

  Oferty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 23.05.2006 r. do godz. 1500 do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko specjalisty ds. płac". Adres składania dokumentów: Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny.

 5. Inne informacje:
  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończonej rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, druga umowa na czas określony i trzecia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Bliższe informacje można uzyskać po numerem tel. (0 32) 326 64 56.

Data ogłoszenia konkursu: 9.05.2006 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w dniu 23.05.2006 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 9.05.2006 r. została zatrudniona pani Joanna Pomietło. Jej kandydatura spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu. Na konkurs wpłynęła jeszcze jedna oferta niespełniająca wymagań.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Józef Domaradzki, Gimnazjum nr 1, ul. Pokoju 29, 43-140 Lędziny, tel.: (32) 326 64 56, e-mail: gimnr1ledz@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.05.30
Data udostępnienia: 2006.05.30 21:44:13
Liczba odwiedzin strony: 3669 (ostatnie odwiedziny 2020.07.07 11:50:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny