Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy

Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany kierunek - finanse lub rachunkowość) lub średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne,
  3. staż pracy:
   1. w przypadku wykształcenia wyższego - 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku, w tym co najmniej 2 lata w sektorze finansów publicznych,
   2. w przypadku wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego - co najmniej 6-letnią praktykę na podobnym stanowisku, w tym co najmniej 2 lata w sektorze finansów publicznych,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  6. nieposzlakowania opinia,
  7. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
  8. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów z zakresu administracji samorządowej, zakresu ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
  9. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
  10. umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
  11. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  12. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
  13. dobra organizacja pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • kursy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. kontrasygnata zawieranych umów i zleceń do wysokości zatwierdzonej w planie rzeczowo-finansowym,
  6. kontrolowanie poprawności dokumentów dot. wykonania budżetu i jego zmian,
  7. nadzorowanie całokształtu planowania i kontroli wykonania planu rzeczowo-finansowego ZUK,
  8. nadzorowanie i windykacja należności ZUK,
  9. nadzór nad całokształtem spraw związanych z gospodarowaniem funduszem płac i prowadzeniem rachuby,
  10. sprawowanie nadzoru w zakresie dostaw materiałowych, sprzętowych i usług w celu zabezpieczenia dyscypliny budżetowej,
  11. nadzór nad ZFŚS,
  12. przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Zakład Usług Komunalnych, ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, II piętro, pokój nr 1, lub przesłać pocztą na adres Zakładu Usług Komunalnych z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego ZUK Lędziny" w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2007 r., godzina 1400 (liczy się termin wpływu dokumentów do Zakładu).

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 5.03.2006 r.

Informacja o wynikach naboru

 • Informuję, że w dniu 18.04.2007 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 5.03.2007 r. nie została zatrudniona żadna osoba,
 • Uzasadnienie :
  Żaden kandydat nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu z dnia 5.03.2007 r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bernadeta Stachoń, Zakład Usług Komunalnych, ul. Lędzińska 47, pok. nr 2, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 326 79 90 w. 25, e-mail: zuk_ledziny@list.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.28
Data udostępnienia: 2007.04.29 22:55:35
Liczba odwiedzin strony: 3131 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 23:20:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny